ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -委-, *委*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[委, wěi, ㄨㄟˇ] to appoint, to commission, to send
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 457

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
员会[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] same as 逶 in 逶迤 winding, curved, #1,227 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] give up; indeed; to commission, #1,227 [Add to Longdo]
[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] committee member; committee; council, #2,234 [Add to Longdo]
[dǎng wěi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˇ, / ] Party committee, #2,788 [Add to Longdo]
[wěi tuō, ㄨㄟˇ ㄊㄨㄛ, / ] entrust; trust, #2,819 [Add to Longdo]
[shì wěi, ㄕˋ ㄨㄟˇ, ] municipal committee, #3,668 [Add to Longdo]
[cháng wěi, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ, ] member of standing committee, #4,468 [Add to Longdo]
[wěi qū, ㄨㄟˇ ㄑㄩ, ] to feel wronged; to nurse a grievance; to cause sb to feel wronged, #5,428 [Add to Longdo]
[cháng wěi huì, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] standing committee, #10,820 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ねる[ゆだねる, yudaneru] (vt) ตามใจ, ปล่อยให้เป็นหน้าที่
[いいん, iin] (n) กรรมการ
員会[いいんかい, iinkai] (n) การประชุม(กรรมการ)สมาคม เช่นการประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู การประชุมกรรมการบริหาร ก็จะใช้คำนี้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いたく, itaku] (n) การมอบหมาย
任状[いにんじょう, ininjou] การมอบฉันทะ การมอบอำนาจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
せる[まかせる, makaseru] Thai: มอบหมายให้
[いいん, iin] Thai: กรรมการ English: committee member

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P) [Add to Longdo]
[いいん, iin] (n) committee member; (P) [Add to Longdo]
員会[いいんかい, iinkai] (n) committee; commission; board; panel; committee meeting; (P) [Add to Longdo]
員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp,v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation [Add to Longdo]
員会を置く[いいんかいをおく, iinkaiwooku] (exp,v5k) to form a committee [Add to Longdo]
員会制度[いいんかいせいど, iinkaiseido] (n) committee system; commission system [Add to Longdo]
員会設置会社[いいんかいせっちかいしゃ, iinkaisecchikaisha] (n) company with a committee governance structure (e.g. auditing, appointment, compensation) [Add to Longdo]
員長[いいんちょう, iinchou] (n) committee chairman; (P) [Add to Longdo]
員付託[いいんふたく, iinfutaku] (n) referral to a committee [Add to Longdo]
[いきょく, ikyoku] (n) details; circumstances [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Six members constitute the committee.6人の員でその員会を構成する。
Six professors constitute the committee.6人の教授でその員会を構成する。
This plan has not yet been cleared by the committee.この計画はまだ員会から認可されていない。
But the Nobel Committee said that poverty was a threat to world peace, and Mother Teresa worked against poverty.しかし、ノーベル賞選考員会は、貧困は世界平和を脅かすものであり、マザー・テレサは貧困と戦っているのだと述べた。
Judy is the only woman on the board.ジュディーはその員会でただ1人の女性です。
Mr Smith was announced as the succeeding chairman.スミス氏が後任の員長として発表された。
The committee man is a dentist in private life.その員は私生活においては歯科医である。
The committee is made up of ten members.その員会は10人のメンバーで構成されている。
The committee is made up of ten members.その員会は10名から成っている。
The committee consists of twelve members.その員会は12人からなる。
The committee consists of four members.その員会は4人の員から成る。
The committee consists of seven scholars.その員会は7人の学者で構成されている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Japan, China, Nicaragua, Guatemala. Oh, why, we've got 'em licked before we start.[CN] 日本,中国,尼加拉瓜,地马拉, 我们又回到原地了 Cavalcade (1933)
- Tomorrow. - Where to?[CN] 我想是去内瑞拉 Port of Shadows (1938)
The committee head, Mr. Chiba, spoke very highly of your work.[JA] (記者) 選考員長の千葉先生も 大絶賛でしたね Appeal (2017)
- For Venezuela.[CN] 去内瑞拉 Port of Shadows (1938)
- For Venezuela?[CN] 去内瑞拉? 是的 Port of Shadows (1938)
I think it's a crime that the committee members don't know about the most truly interesting novels.[JA] 選考員が 本当に面白い小説を知らないのは 罪だと思います Appeal (2017)
We committee members were overjoyed to come across a masterpiece like this for the significant 50th anniversary of the prize.[JA] 50回目の記念すべき節目に このような傑作に巡り合えたことは 我々 選考員にとっても 大きな喜びです Appeal (2017)
What was the name of that Commissar of the Board of Trade?[CN] 经济部员叫什么名字? Ninotchka (1939)
People keep stressing me about school, school, school, school, school. I'ma stop going.[JA] ドロテア・ペリー ニューヨーク州 スポーツ CounterPunch (2017)
So now he has to live on $1,000 a month that USOC gives him.[JA] オリンピック員会から 月1000ドル支給されるが CounterPunch (2017)
-What? -What?[JA] (員たち)えっ... Appeal (2017)
I ask you, ladies and gentlemen, to look upon my client.[CN] 我请求各位正视我的托人 'G' Men (1935)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] ANVERTRAUEN [Add to Longdo]
[いにん, inin] Auftrag, Mandat, Bevollmaechtigung [Add to Longdo]
[いいん, iin] Ausschussmitglied, Komiteemitglied [Add to Longdo]
員会[いいんかい, iinkai] Ausschuss, Komitee [Add to Longdo]
[いしょく, ishoku] -Auftrag, -Bitte [Add to Longdo]
[いさい, isai] Einzelheiten [Add to Longdo]
[いたく, itaku] Auftrag, Kommission [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top