ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -始-, *始*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[始, shǐ, ㄕˇ] to begin, to start; beginning
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  台 [tái, ㄊㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 381

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǐ, ㄕˇ, ] begin, #2,168 [Add to Longdo]
[kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ, / ] begin; beginning; start; initial, #130 [Add to Longdo]
[shǐ zhōng, ㄕˇ ㄓㄨㄥ, / ] from beginning to end; all along, #1,809 [Add to Longdo]
[yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, ] first; original; primitive; original (document etc), #5,382 [Add to Longdo]
[chuàng shǐ rén, ㄔㄨㄤˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ, / ] the creator; the founder; the initiator, #10,789 [Add to Longdo]
[chū shǐ, ㄔㄨ ㄕˇ, ] initial; starting (point), #11,559 [Add to Longdo]
[qǐ shǐ, ㄑㄧˇ ㄕˇ, ] originate, #16,070 [Add to Longdo]
[Qín shǐ huáng, ㄑㄧㄣˊ ㄕˇ ㄏㄨㄤˊ, ] Qin Shi Huang (259-210 BC) the First Emperor, #17,911 [Add to Longdo]
至终[zì shǐ zhì zhōng, ㄗˋ ㄕˇ ㄓˋ ㄓㄨㄥ, / ] from start to finish, #19,822 [Add to Longdo]
[shǐ zǔ, ㄕˇ ㄗㄨˇ, ] primogenitor; founder of a school or trade, #30,154 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
めに[はじめに, hajimeni] (prep) ก่อนอื่น, เริ่มต้นด้วย
末屋[しまつや, shimatsuya] (n) 1.คนประหยัด,คนมัธยัสถ์ 2.ในสมัยเอโดะ เป็นคนเก็บเงินจากแขกที่ไม่ยอมจ่ายเงินในซ่องโสเภณี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しぎょう, shigyou] (n) เริ่มงาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
める[はじめる, hajimeru] TH: เริ่ม  EN: to begin
める[はじめる, hajimeru] TH: เริ่มต้น  EN: to start (vt)
まる[はじまる, hajimaru] TH: เริ่ม  EN: to begin

Japanese-English: EDICT Dictionary
まらない[はじまらない, hajimaranai] (exp) It's no use [Add to Longdo]
まり[はじまり, hajimari] (n) origin; beginning; (P) [Add to Longdo]
まる[はじまる, hajimaru] (v5r,vi) to begin; (P) [Add to Longdo]
め(P);初め(P)[はじめ, hajime] (n-t,n-adv) (1) beginning; start; outset; opening; (n) (2) (esp. 初め) first (in line, etc.); (3) (esp. め) origin; (4) (uk) (esp. め; as 〜をめ, 〜をめとして, etc.) such as ...; not to mention ...; (P) [Add to Longdo]
めから[はじめから, hajimekara] (exp) from the beginning [Add to Longdo]
めに(P);初めに[はじめに, hajimeni] (exp) to begin with (used as an introduction); first of all; in the beginning; (P) [Add to Longdo]
めに言葉ありき[はじめにことばありき, hajimenikotobaariki] (exp) In the beginning was the Word (John 1 [Add to Longdo]
めのころ[はじめのころ, hajimenokoro] (exp,adj-no) early [Add to Longdo]
めは;初めは[はじめは, hajimeha] (exp) at first; in the beginning; originally [Add to Longdo]
める(P);創める[はじめる, hajimeru] (v1,vt,aux-v) (1) to start; to begin; to commence; to initiate; to originate; (2) to open (e.g. a store); to start up; to establish (business. etc.); (aux-v) (3) (See 為める) to start (doing something); to begin to ...; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."「あなたはそれを終えましたか」「それどころか、今めたところです」
"Have you finished?" "On the contrary, I have not even begun yet."「おわったの」「それどころかまだめていないよ」
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて今日の授業をめましょう」と先生は言った。
We will begin by considering the concept of "quota".「割り当て」という概念を考察することからめよう。
"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."「君はそれを終えたか」「とんでもない、めたばかりだ」 [M]
"Have you finished?" "On the contrary I have not even begun yet."「終わったの」「それどころかまだめてもいないよ」
Let's start with Lesson Ten.10課からめましょう。
The fog began to disappear around ten o'clock.10時頃になって霧が消えめた。
After 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.11時を過ぎると、お客たちは三々五々帰りめた。
In 1972, Dr. Francine Patterson started to teach sign language to Koko.1972年に、フランシーヌ・パターソン博士はココに手話を教えめた。
The 1990s began with the Gulf incident.1990年代には湾岸紛争でまった。
The 1990s began with the Gulf War.1990年代は湾岸戦争でまった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[したん, shitan] start edge [Add to Longdo]
[しどう, shidou] activation (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[はじまる, hajimaru] anfangen, beginnen [Add to Longdo]
める[はじめる, hajimeru] anfangen, beginnen [Add to Longdo]
[しまつ, shimatsu] Umstaende, Massnahmen, Erledigung [Add to Longdo]
[しはつ, shihatsu] der_erste_Zug [Add to Longdo]
[しじゅう, shijuu] immer, staendig, die_ganze_Zeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top