ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

好む

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -好む-, *好む*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
好む[このむ, konomu] TH: ชอบ  EN: to like
好む[このむ, konomu] TH: ชอบมากกว่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
好む[このむ, konomu] (v5m,vt) to like; to prefer; (P) [Add to Longdo]
好むと好まざるとにかかわらず[このむとこのまざるとにかかわらず, konomutokonomazarutonikakawarazu] (exp,adv) whether one likes it or not [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Whether you like it or not doesn't matter.あなたがそれを好むかどうかは問題ではない。
You have to go whether you like it or not.あなたは好むと好まざるとに関わらず、行かなければならない。
Just as the America like baseball, the British like cricket.アメリカ人が野球を好むように、イギリス人はクリケットを好む
In any case, you have to leave early, whether you like it or not.いずれにせよ、君は好むと好まないにかかわらず早く出発する必要がある。 [M]
Not a few Americans like sushi.かなり多くのアメリカ人が寿司を好む
For you who love adventure, this kind of hiking will meet your need.こういうハイキングで冒険を好む君の趣味は十分満足させられるだろう。
These special characteristics explain its preference for still-hunting (lying motionless beside a seals' breathing hole, waiting for one to surface).こうした熊独特の特徴が、熊が動かずに狩猟すること(アザラシの呼吸孔の脇でじっと動かず、アザラシが海面に上がってくるのを待つ)を好む説明になっている。
All parents like to have their children praised.すべての親は自分の子供がほめられるのを好む
He says nobody cares for a thing like that.そんなものを好むものはいない、と彼は言っている。
Most people like to see in pictures what they would like to see in reality.たいていの人は現実に見たいと思っているものを映画の中にみるのを好む
In general, people in America tend to prefer bigger cars.一般に、アメリカの人々は大型車の方を好む
Who loves not wine, women and song he is a fool his whole life.英雄色を好む

Japanese-German: JDDICT Dictionary
好む[このむ, konomu] gern_haben, moegen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top