ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -女-, *女*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[女, nǚ, ㄋㄩˇ] woman, girl; female
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] A woman turned to the side, Rank: 224
[如, rú, ㄖㄨˊ] as, as if, like, such as, supposing
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A wife 女 following her husband's words 口, Rank: 67
[好, hǎo, ㄏㄠˇ] good, excellent, fine; proper, suitable; well
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A woman 女 with a son 子, Rank: 82
[她, tā, ㄊㄚ] she, her
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 beside you 也, Rank: 91
[始, shǐ, ㄕˇ] to begin, to start; beginning
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  台 [tái, ㄊㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 381
[委, wěi, ㄨㄟˇ] to appoint, to commission, to send
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: -, Rank: 457
[威, wēi, ㄨㄟ] might, power, prestige; to dominate
Radical: , Decomposition:   戌 [, ㄒㄩ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] Dominating a woman 女 by force of arms 戈, Rank: 622
[妈, mā, ㄇㄚ] mother, mama
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  马 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 750
[姐, jiě, ㄐㄧㄝˇ] elder sister; miss, young lady
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 830
[娘, niáng, ㄋㄧㄤˊ] mother; young girl; woman; wife
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 881

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǚ, ㄋㄩˇ, ] female; woman, #327 [Add to Longdo]
[nǚ rén, ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ, ] woman, #511 [Add to Longdo]
[nǚ hái, ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ, ] girl; lass, #1,313 [Add to Longdo]
[nǚ ér, ㄋㄩˇ ㄦˊ, / ] daughter, #1,355 [Add to Longdo]
[nǚ xìng, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥˋ, ] the female sex; a woman, #1,396 [Add to Longdo]
[nǚ zǐ, ㄋㄩˇ ㄗˇ, ] woman; female, #1,437 [Add to Longdo]
[fù nǚ, ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ, / ] woman, #2,070 [Add to Longdo]
[měi nǚ, ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, ] beautiful woman, #2,085 [Add to Longdo]
[nǚ shēng, ㄋㄩˇ ㄕㄥ, ] female students, #2,176 [Add to Longdo]
[chǔ nǚ, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ, / ] virgin; maiden; inaugural, #2,646 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おんな, onna] (n) ผู้หญิง
[じょし] (n) เด็กผู้หญิง
[じょせい, josei] (n) เพศหญิง
[じょおう, joou] (n) พระราชินี (กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
の子[おんなのこ, onnanoko] (n) เด็กผู้หญิง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[じょけん, joken] TH: สิทธิสตรี  EN: women's rights
[じょせい, josei] TH: ผู้หญิง  EN: woman

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょ, jo] (n) woman; (P) [Add to Longdo]
[じょ, jo] (n,n-suf) (1) woman; girl; daughter; (2) (See 二十八宿) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
々しい;しい[めめしい, memeshii] (adj-i) effeminate [Add to Longdo]
だてらに[おんなだてらに, onnadaterani] (adv) unlike a woman; unwomanly; woman that she is [Add to Longdo]
っぽい[おんなっぽい, onnappoi] (adj-i) womanly; feminine; womanish; effeminate [Add to Longdo]
っ気[おんなっけ, onnakke] (n) female presence [Add to Longdo]
っ振り[おんなっぷり, onnappuri] (n) woman's looks or charm [Add to Longdo]
と戯れる[おんなとたわむれる, onnatotawamureru] (exp,v1) to flirt with a woman [Add to Longdo]
に狂う[おんなにくるう, onnanikuruu] (exp,v5u) to run mad after a girl [Add to Longdo]
に不自由[おんなにふじゆう, onnanifujiyuu] (n) a guy who never gets the women; nerd [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She tried.は、試した。
Who is she?は誰ですか。
She looks sad.は悲しそうだ。
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼はゆっくりと注意深く言う。 [F]
"I saw her five days ago", he said.「5日前に彼にあった」と彼は言った。
She winked at me, as much as to say, I love you.「あなたを愛しているのよ」と言わんばかりに彼は僕にウィンクした。 [M]
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音で考え事ができないわ」と、彼はタイプライターを見つめながら言った。 [F]
"Who is that girl?" "She is Keiko."「あの少は誰ですか」「ケイコです」
"Come, boy," she called, "come and play."「おいでおいで」彼は叫びました。「こっちであそぼ」
She said, "It's not funny! How would you like it if someone did that to you - what would you do?"「おかしいことなんかじゃないわ。誰かがあなたにそんなことをしたら、あなたどう思う。どうする?」と彼は言った。 [F]
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町に住んでいるということなのだ」と小さいおうちはおもいました。そして彼はそれが好きかどうかよくわかりませんでした。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tasted a girl.[JP] の子 Blue Is the Warmest Color (2013)
Women...[CN] 人... Long Day's Journey Into Night (1962)
Lavagirl.[CN] 岩浆 The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D (2005)
- Diva.[CN] - Stick It (2006)
A woman?[CN] 人? Tales from Earthsea (2006)
She's real.[JP] は現実 Dark Circles (2013)
Women.[JP] たち Jack Reacher (2012)
My Lady.[JP] 我が淑 Valar Morghulis (2012)
Ladies.[CN] 士们 That Thing You Do! (1996)
Cat-woman.[CN] . Gracie's Choice (2004)
Her son?[JP] の息子? Episode #1.7 (2013)
For a woman.[JP] の為 300 (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[め, me] Frau [Add to Longdo]
[め, me] weiblich [Add to Longdo]
の人[おんなのひと, onnanohito] Frau [Add to Longdo]
の子[おんなのこ, onnanoko] Maedchen [Add to Longdo]
[じょちゅう, jochuu] Dienstmaedchen, Zimmermaedchen [Add to Longdo]
[じょゆう, joyuu] Schauspielerin [Add to Longdo]
[じょい, joi] Aerztin [Add to Longdo]
[じょし, joshi] ...joshi - Frau... [Add to Longdo]
[じょしゅう, joshuu] weiblicher_Gefangener, weiblicher_Haeftling [Add to Longdo]
[じょし, joshi] Maedchen, Frau [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top