ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -契-, *契*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[契, qì, ㄑㄧˋ] deed, bond, contract; to engrave
Radical: , Decomposition:     丰 [fēng, ㄈㄥ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A contract signed by cutting 刀 notches 丰 in wood 木 (now changed to 大), Rank: 1819

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qì, ㄑㄧˋ, ] contract, #19,151 [Add to Longdo]
[mò qì, ㄇㄛˋ ㄑㄧˋ, ] to understand tacitly; secret agreement; implicit recognition, #8,107 [Add to Longdo]
[qì jī, ㄑㄧˋ ㄐㄧ, / ] an opportunity; a turning point, #8,452 [Add to Longdo]
[qì yuē, ㄑㄧˋ ㄩㄝ, / ] agreement; contract, #12,405 [Add to Longdo]
[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, ] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb, #17,825 [Add to Longdo]
[Qì dān, ㄑㄧˋ ㄉㄢ, ] Qidan; Khitan; ethnic people in ancient China who were a branch of the Eastern Hu people inhabiting the valley of the Xar Murun River in the upper reaches of the Liaohe River, #19,899 [Add to Longdo]
诃夫[Qì hē fū, ㄑㄧˋ ㄏㄜ ㄈㄨ, / ] Anton Pavlovich Chekhov (1860-1904), Russian writer famous for his short stories and plays, #65,116 [Add to Longdo]
[Suǒ qì, ㄙㄨㄛˇ ㄑㄧˋ, ] Sochi (city on the Black Sea in Russia), #72,597 [Add to Longdo]
[qì jù, ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] deed, #130,991 [Add to Longdo]
[Pǔ qì ní, ㄆㄨˇ ㄑㄧˋ ㄋㄧˊ, ] Puccini, #132,198 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けいき, keiki] (n) โอกาส
約者[けいやくしゃ, keiyakusha] (n) คนทำสัญญา, ผู้ทำพันธะสัญญา
[けいやく, keiyaku] สัญญา, พันธะสัญญา
約社員[けいやく, keiyakushain] (n) พนักงานสัญญาจ้าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちぎり, chigiri] (n) (1) pledge; vow; promise; (2) (of a man and woman) having sexual relations; having sexual intercourse; (3) destiny; fate; karma [Add to Longdo]
[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed [Add to Longdo]
[けいいん, keiin] (n) impression of a seal over the joint of two papers; tally [Add to Longdo]
[けいき, keiki] (n) opportunity; chance; (P) [Add to Longdo]
[けいごう, keigou] (n,vs) coincidence of opinions, etc.; agreement [Add to Longdo]
[けいやく, keiyaku] (n,vs) contract; compact; agreement; (P) [Add to Longdo]
約を交わす[けいやくをかわす, keiyakuwokawasu] (exp,v5s) to sign a contract [Add to Longdo]
約期間[けいやくきかん, keiyakukikan] (n) contract period [Add to Longdo]
約金[けいやくきん, keiyakukin] (n) down payment; contract money [Add to Longdo]
約結婚[けいやくけっこん, keiyakukekkon] (n) contract marriage; marriage by contract [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
To get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement.あそこの会社から技術情報をもらうには、まず機密保持約を結ばなければいけない。
A contract with that company is worth next to nothing.あの会社との約はあってなきに等しいものです。
Once you have reached informal agreement, you should enter into a contract with the other party.いったん非公式に合意に達したからには、相手と約を始めるべきだ。
This agreement is binding on all of us.この約には我々すべてが従わねばならない。
This contract binds me to pay them 10 thousand dollars.この約によって私は彼らに1万ドル払わなければならないことになっている。
This agreement holds good for a year.この約は一年間有効です。
This agreement is binding on all parties.この約は当事者全部が履行すべきものである。
If we don't finish this job, we'll lose the next contract.この仕事を終えなければ次の約をとることはできない。
Here's the key, here's the contract.これがキー、これが、約書です。
You must look over the contract before you sign it.サインする前に約をよく調べねばならない。
Jane was on top of the world when she got a record contract.ジェーンはレコード歌手約を結んだ時は有頂天になってた。
Mr Johnson suddenly changed his mind and signed the contract.ジョンソン氏は突然考えを変え、約書に署名した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
約者[けいやくしゃ, keiyakusha] subscriber [Add to Longdo]
約者回線[けいやくしゃかいせ, keiyakushakaise] subscriber line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちぎる, chigiru] schwoeren, geloben, versprechen [Add to Longdo]
[けいき, keiki] Gelegenheit, Anlass [Add to Longdo]
[けいやく, keiyaku] Vertrag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top