ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

天天

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -天天-, *天天*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天天[tiān tiān, ㄊㄧㄢ ㄊㄧㄢ, ] every day, #2,031 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-The boy's getting worse every day. -Mr. Smith, that's a fine thing.[CN] 这孩子天天都要闯祸 史密斯先生,干得好 The Awful Truth (1937)
Living day in and day out with such boys like us... would make you a little crazy.[CN] 天天对着这些捣蛋鬼 人会变得有点古怪 The Punch Bowl (1944)
I came to tell you to stop phoning me a dozen times a day sending me 20 telegrams...[CN] 我是来叫你别天天 打几十通电话给我 给我发二十封电报 His Girl Friday (1940)
Like all the other yesterdays went[CN] 日子就這樣一天天過去 À Nous la Liberté (1931)
It ought to give you the thrill of your life, Max, to watch my son grow bigger day by day and to know that when you die, Manderley will be his. "[CN] "谁也不会了解事实真相" "那应该会使你的生活充满恐惧 迈克斯" "看着我的儿子一天天长大 " Rebecca (1940)
Alfred, how can you go on like this day after day? - What's the matter?[CN] 艾尔弗雷特,你怎么可以 天天都是这个样子呢 Cavalcade (1933)
And for three years, you've gone to your office every day.[CN] 三年来,你天天都去 你的办公室 One Hour with You (1932)
Every night I dream.[CN] 天天晚上我做梦 Every night I dream. This Gun for Hire (1942)
- They've been in every day this week.[CN] 他们这个礼拜天天来找我 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Nice day out... Nice night, wasn't it...[CN] 今天天气真好... Mr. Deeds Goes to Town (1936)
How beautiful the day is.[CN] 今天天气是多麽的美丽 Wuthering Heights (1939)
I longed to see you,[CN] 我天天都想着你 Taki no shiraito (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top