ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大多数

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大多数-, *大多数*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大多数[dà duō shù, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] (great) majority, #2,309 [Add to Longdo]
大多数[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] absolute majority; overwhelming majority, #5,096 [Add to Longdo]
大多数情况下[zài dà duō shù qíng kuàng xià, ㄗㄞˋ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] in most instances [Add to Longdo]
绝对大多数[jué duì dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] an absolute majority; an overwhelming majority [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大多数[だいたすう, daitasuu] (n,adj-no) great majority; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Why does the politician try to kill off the opinions of the majority?なぜその政治家は大多数の意見を抹殺しようとするのか。
The majority of the committee voted against the bill.委員の大多数はその議案に反対投票をした。
A majority of students dislike history.学生の大多数が史学を嫌っている。
Our plan was objected to by the majority.私達の計画は大多数に反対された。
A majority voted against the bill.大多数がその法案に反対投票した。
The majority of the committee were against the plan.大多数の委員はその案に反対した。
Most young people don't know the terror of war.大多数の若者は戦争の恐怖を知らない。
Most public places are simply not geared to people with disabilities.大多数の人が集まるところは身体障害者用にはつくられていない。
The mass of people are against the plan.大多数の人々はその計画に反対である。
The majority of people marry sooner or later.大多数の人々は遅かれ早かれ結婚する。
A majority of Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.大多数の日本人従業員は夏休みを3日以上連続して取りたいと考えている。
He dissented from the opinion of majority.彼は大多数の意見に異議を唱えた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大多数[だいたすう, daitasuu] die_ueberwiegende_Mehrheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top