ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -夠-, *夠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[夠, gòu, ㄍㄡˋ] enough, adequate; to reach, to attain; to pass muster
Radical: Decomposition: 多 (duō ㄉㄨㄛ)  句 (jù,gōu) 
Etymology: [pictophonetic] more

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
能够[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, / ] be capable of; can; is able, #363 [Add to Longdo]
不够[bù gòu, ㄅㄨˋ ㄍㄡˋ, / ] not enough; insufficient; inadequate, #1,519 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, / ] to reach; to be enough, #2,061 [Add to Longdo]
足够[zú gòu, ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ, / ] enough; sufficient, #2,366 [Add to Longdo]
使﹍能够[shǐ néng gòu, ㄕˇ ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, 使 / 使] enable [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jeez, you get my goat![CN] 該死,你已經讓我受了! Applause (1929)
I could just make it if I hurry.[CN] 如果我快我還能趕得上 Applause (1929)
He who seeks the hand of your sister Kriemhild in marriage.[CN] 他希望能執手令妹克裏米爾特 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Thrice must the suitor best her in feats of strength or die![CN] 你不知道只有能戰勝她的最強勇士 才能贏得她嗎? Die Nibelungen: Siegfried (1924)
For a dame you couldn't stand the sight of a few days ago... you seem to be taking a big interest in April and her sex-appeal.[CN] 你從很久之前就看了人老珠黃了 看來你對"性感"的April有很大興趣嘛 Applause (1929)
None of your wisecracks, Hitch Nelson.[CN] -你笑話了吧,Hitch Nelson Applause (1929)
Maybe not.[CN] 或許不 Applause (1929)
You don't want them finding out. - Enough![CN] 你別讓他們知道了! À Nous la Liberté (1931)
So long as Hagen Tronje regards the peace of my house, he shall be left in peace![CN] 只要哈根·特洛涅對我顯示足的尊重 那我就不會去動他! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I guess I got sense enough to know when I'm through.[CN] 我想我已經足意識到我該滾了 Applause (1929)
I got plenty of both, I guess.[CN] 我覺得,這兩樣我都 Applause (1929)
Now, Earth, drink your fill![CN] 盡情地喝個吧,大地! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top