ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -声-, *声*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[声, shēng, ㄕㄥ] sound, noise; voice, tone, music
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  ?
Etymology: [ideographic] Simplified form of 聲; see that character for the etymology, Rank: 195

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēng, ㄕㄥ, / ] sound; voice; tone; noise; classifier for sounds, #429 [Add to Longdo]
[shēng yīn, ㄕㄥ ㄧㄣ, / ] voice; sound, #1,091 [Add to Longdo]
[shēng míng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] statement; declaration, #2,253 [Add to Longdo]
[dà shēng, ㄉㄚˋ ㄕㄥ, / ] loudly; loud, #3,711 [Add to Longdo]
[zhǎng shēng, ㄓㄤˇ ㄕㄥ, / ] applause, #5,993 [Add to Longdo]
[shēng chēng, ㄕㄥ ㄔㄥ, / ] to claim; to state; to proclaim; to assert, #6,350 [Add to Longdo]
[chāo shēng, ㄔㄠ ㄕㄥ, / ] ultrasonic, #7,364 [Add to Longdo]
[gē shēng, ㄍㄜ ㄕㄥ, / ] singing voice; fig. original voice of a poet, #7,744 [Add to Longdo]
[xiào shēng, ㄒㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] laughter, #7,988 [Add to Longdo]
[líng shēng, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄥ, / ] ring; ringtone; bell stroke; tintinnabulation, #8,014 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こえ, koe] (n) เสียง (ของคน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);聲(oK)[こえ, koe] (n) voice; (P) [Add to Longdo]
かけ;掛け[こえかけ, koekake] (n) saying something (to someone); greeting; approaching (someone) [Add to Longdo]
かけ運動;掛け運動[こえかけうんどう, koekakeundou] (n) friendly-greeting campaign; campaign for people to exchange greetings [Add to Longdo]
がかすれる;が掠れる[こえがかすれる, koegakasureru] (exp,v1) (See が枯れる) to become hoarse [Add to Longdo]
が枯れる;がかれる;が嗄れる[こえがかれる, koegakareru] (exp,v1) to become hoarse [Add to Longdo]
の仏法僧[こえのぶっぽうそう, koenobuppousou] (n) (obsc) (See 木の葉木菟) Eurasian scops owl (Otus scops) [Add to Longdo]
はすれども姿は見えず[こえはすれどもすがたはみえず, koehasuredomosugatahamiezu] (exp) (id) It's audible but invisible [Add to Longdo]
をかける;を掛ける[こえをかける, koewokakeru] (exp,v1) to greet; to call out to someone [Add to Longdo]
を詰まらせて[こえをつまらせて, koewotsumarasete] (exp) in a choked voice [Add to Longdo]
を限りに[こえをかぎりに, koewokagirini] (exp,adv) at the top of one's voice [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Hey, Willie," the farmer shouted out.「ヘイ、ウィリー」農家は大で叫んだ。
"Look, Mike!", Hiroshi cries.「ほら、マイク!」と博がを上げます。
"Don't disturb her. She is at work right now" he whispered.「邪魔をしてはいけないよ。彼女は今、仕事中なのだから。」と彼は小で言った。
"Watch out for the trap!" she screamed.「罠に気をつけてっ!」と彼女は高いで叫んだ。
His voice broke when he was twelve.12才の時彼は変わりした。
Your voice reminds me of your mother.あなたのはお母さんに似ています。
I would like to hear your voice, too.あなたのも聞きたいものです。
I am happy to hear your voice.あなたのを聞いて嬉しい。
Your voice reminds me of my late grand mother.あなたのを聞くと、私は亡くなったおばあさんのことを思い出す。
You don't have to talk so loud.あなたはそんな大で話す必要はない。
You must speak in a loud voice.あなたは大で話さなければならない。
There was so much noise that the speaker couldn't make himself heard.あまりにも多くの騒音があったので、話し手は自分のが通らなかった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こえ, koe] Stimme [Add to Longdo]
変わり[こえがわり, koegawari] Stimmbruch [Add to Longdo]
[せいえん, seien] Aufmunterungsrufe, Anfeuerungsrufe [Add to Longdo]
[せいめい, seimei] Erklaerung, Kundgebung, Proklamation [Add to Longdo]
[こわいろ, kowairo] verstellte_Stimme, imitierte_Stimme [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top