ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -壮-, *壮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[壮, zhuàng, ㄓㄨㄤˋ] big, large; robust, strong; the name of a tribe
Radical: , Decomposition:   丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  士 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] soldier, Rank: 1432

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, / ] to strengthen; strong; robust, #7,512 [Add to Longdo]
[zhuàng dà, ㄓㄨㄤˋ ㄉㄚˋ, / ] to expand; to strengthen, #6,410 [Add to Longdo]
[zhuàng guān, ㄓㄨㄤˋ ㄍㄨㄢ, / ] spectacular; magnificent sight, #10,954 [Add to Longdo]
[qiáng zhuàng, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] strong; sturdy; robust, #13,932 [Add to Longdo]
理直气[lǐ zhí qì zhuàng, ㄌㄧˇ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] in the right and selfconfident (成语 saw); bold and confident with justice on one's side; to have the courage of one's convictions; just and forceful, #18,591 [Add to Longdo]
[bēi zhuàng, ㄅㄟ ㄓㄨㄤˋ, / ] solemn and stirring; moving and tragic, #21,015 [Add to Longdo]
[jiàn zhuàng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] robust; healthy; sturdy, #21,837 [Add to Longdo]
[zhuàng lì, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧˋ, / ] magnificence; magnificent; majestic; glorious, #22,290 [Add to Longdo]
[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, ] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt, #22,839 [Add to Longdo]
[cū zhuàng, ㄘㄨ ㄓㄨㄤˋ, / ] thick and solid, #24,785 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (n,adj-na) (1) vibrancy; strength; bravery; manliness; (2) (esp. of men) one's prime (approx. age 30) [Add to Longdo]
とする[そうとする, soutosuru] (v5r) to admire (approve of) a person's courage [Add to Longdo]
[そうかい, soukai] (adj-na,n) emotionally uplifting; stirring [Add to Longdo]
[そうかん, soukan] (adj-na,n) spectacle; magnificent view [Add to Longdo]
[そうきょ, soukyo] (n) ambitious (heroic) undertaking; daring enterprise; grand scheme [Add to Longdo]
[そうけん, souken] (adj-na,n) healthy; robust [Add to Longdo]
言大語[そうげんたいご, sougentaigo] (n,vs) (See 大言語) heroic words; big talk; boasting; bragging; grandiloquence; rodomontade [Add to Longdo]
[そうご, sougo] (n,vs) bragging; exaggeration [Add to Longdo]
[そうこう, soukou] (n,adj-no) rousing; (P) [Add to Longdo]
行会[そうこうかい, soukoukai] (n) (1) farewell party; send-off party; (2) motivational rally [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This magnificent cathedral dates back to the Middle Ages.この大な大聖堂の建立は中世にまでさかのぼる。
The royal wedding was a magnificent occasion.その王室の結婚式は大な祭典であった。
The royal wedding was great spectacle.王室の結婚式は大変な観だった。
The king was famous for his splendid palace.王は麗な宮殿で有名だった。
It's fine to make grandiose plans but I'd like you to start with what you have on your plate.気宇大な計画もいいけれど、まずは自分の足元を固めることから始めてほしいよ。
The view from the mountain top was spectacular.山頂からの眺めは観だった。
The kids were absorbed in the splendid fireworks.子どもたちは観な花火に心を奪われた。
When is the pep rally?行式は何時からですか。
His nephew was absorbed in the splendid fireworks.彼のおいはその観な花火に心を奪われた。
It's a magnificent view, isn't it.大な眺めですね。
The Sistine Chapel is a vast chapel built inside the Vatican Palace in 1473.システィナ礼拝堂は、1473年にバティカン宮殿内に建立された大な礼拝堂です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そう, sou] MAENNLICH, KRAFTVOLL [Add to Longdo]
[そうけん, souken] gesund, kraeftig, ruestig [Add to Longdo]
[そうだい, soudai] erhaben, grossartig, herrlich [Add to Longdo]
[そうねん, sounen] bestes_Mannesalter, beste_Lebensjahre [Add to Longdo]
[そうれつ, souretsu] heroisch, heldenhaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top