ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -士-, *士*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[士, shì, ㄕˋ] scholar, gentleman; soldier
Radical: , Decomposition:
Etymology: -, Rank: 372
[声, shēng, ㄕㄥ] sound, noise; voice, tone, music
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  ?
Etymology: [ideographic] Simplified form of 聲; see that character for the etymology, Rank: 195
[壮, zhuàng, ㄓㄨㄤˋ] big, large; robust, strong; the name of a tribe
Radical: , Decomposition:   丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  士 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] soldier, Rank: 1432
[壳, ké, ㄎㄜˊ] casing, husk, shell
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  冗 [rǒng, ㄖㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] A shell discarded 冗 by a soldier 士, Rank: 1937
[壶, hú, ㄏㄨˊ] jar, pot, jug, vase; surname
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  业 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictographic] A jar of wine, Rank: 2518
[壬, rén, ㄖㄣˊ] 9th heavenly stem
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  士 [shì, ㄕˋ]
Etymology: -, Rank: 4029
[壹, yī, ] one (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  豆 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: -, Rank: 4652
[壯, zhuàng, ㄓㄨㄤˋ] big, large; robust, strong; the name of a tribe
Radical: , Decomposition:   爿 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  士 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] soldier
[壴, zhù, ㄓㄨˋ] drum
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictographic] A drum 口 on a stand with feathers 土 on top
[壺, hú, ㄏㄨˊ] jar, pot, jug, vase; surname
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  亞 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [pictographic] A jar of wine

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] scholar; warrior; knight, #3,325 [Add to Longdo]
[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] person; figure; public figure, #705 [Add to Longdo]
[shì bīng, ㄕˋ ㄅㄧㄥ, ] soldier, #3,025 [Add to Longdo]
[zhàn shì, ㄓㄢˋ ㄕˋ, / ] fighter; soldier; warrior, #3,198 [Add to Longdo]
[nǚ shì, ㄋㄩˇ ㄕˋ, ] lady; madam, #3,973 [Add to Longdo]
[bó shì, ㄅㄛˊ ㄕˋ, ] doctor; court academician (in feudal China); Ph.D., #4,190 [Add to Longdo]
[Ruì shì, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ, ] Switzerland, #5,559 [Add to Longdo]
[hù shi, ㄏㄨˋ ㄕ˙, / ] nurse, #5,666 [Add to Longdo]
[shuò shì, ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] master's (degree), #6,088 [Add to Longdo]
[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] a knight (i.e. nobility in Europe); a cavalier, #6,378 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しかん, shikan] (n) นายร้อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しかん, shikan] (n) officer (military); (P) [Add to Longdo]
官学校[しかんがっこう, shikangakkou] (n) military academy [Add to Longdo]
官候補生[しかんこうほせい, shikankouhosei] (n) military cadet; officer cadet [Add to Longdo]
[しき, shiki] (n) morale (of troops, team, etc.); esprit de corps; (P) [Add to Longdo]
気旺盛[しきおうせい, shikiousei] (n,adj-na) morale being very high; heightened fighting spirit [Add to Longdo]
気高揚[しきこうよう, shikikouyou] (n,vs) raise (lift) morale; have an inspiring effect on morale [Add to Longdo]
気阻喪[しきそそう, shikisosou] (n,vs) demoralization; collapse of morale; one's morale being shaken [Add to Longdo]
君子[しくんし, shikunshi] (n) gentleman; man of learning and virtue [Add to Longdo]
魂商才[しこんしょうさい, shikonshousai] (n) having a samurai's spirit and a merchant's business sense [Add to Longdo]
[しし, shishi] (n) (1) judge (of ancient China); (2) (See 師記) judge (leader of ancient Israel) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The teenage friends stayed up talking all night.10代の友だち同が徹夜でおしゃべりした。
In 1972, Dr. Francine Patterson started to teach sign language to Koko.1972年に、フランシーヌ・パターソン博はココに手話を教え始めた。
Two gentlemen have been waiting to see you.2人の紳があなたを待ち続けています。
Two soldiers kept guard at the gate.2人の兵が、門のところで見張りをしていた。
We can see Mt. Fuji over there.あちらに富山が見えます。
You should confer with your attorney on this matter.あなたはこの問題を弁護に相談するべきです。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは今までに富山に登ったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは今までに富山を登ったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは富山に登ったことがありますか。
Those two boys are cousins.あの2人の少年はいとこ同です。
Who is the gentleman all dressed in black?あの黒ずくめの紳は誰ですか。
How did you come to know that gentleman?あの紳とどのように知り合いになったのか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] SAMURAI, GEFOLGSMANN, MANN, GELEHRTER [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top