ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -壁-, *壁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[壁, bì, ㄅㄧˋ] partition, wall; rampart
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1380

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] wall; rampart, #4,077 [Add to Longdo]
[gé bì, ㄍㄜˊ ㄅㄧˋ, ] next door, #7,415 [Add to Longdo]
[qiáng bì, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧˋ, / ] wall, #8,700 [Add to Longdo]
[bì lěi, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ, / ] rampart; barrier, #12,396 [Add to Longdo]
[bì zhǐ, ㄅㄧˋ ㄓˇ, / ] wallpaper, #15,744 [Add to Longdo]
[bì huà, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mural (painting); fresco, #16,680 [Add to Longdo]
[Chì bì, ㄔˋ ㄅㄧˋ, ] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208, #22,130 [Add to Longdo]
[Gē bì, ㄍㄜ ㄅㄧˋ, ] Gobi (desert), #23,615 [Add to Longdo]
[bì hǔ, ㄅㄧˋ ㄏㄨˇ, ] gecko; house lizard, #24,788 [Add to Longdo]
江山[bàn bì jiāng shān, ㄅㄢˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄤ ㄕㄢ, ] half of country, #27,376 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かべ, kabe] (n) ผนัง,กำแพง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かべ(P);へき, kabe (P); heki] (n) (1) wall; barrier; (2) (へき only) (See 二十八宿) Chinese "Wall" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
にかける;に掛ける[かべにかける, kabenikakeru] (exp,v1,vt) to hang (something) on the wall [Add to Longdo]
に掛かる;にかかる[かべにかかる, kabenikakaru] (exp,v5r,vi) to hang on the wall [Add to Longdo]
に寄り掛かる[かべによりかかる, kabeniyorikakaru] (exp,v5r) to rest against the wall; to lean against a wall [Add to Longdo]
に耳あり[かべにみみあり, kabenimimiari] (exp) (See に耳あり障子に目あり) walls have ears [Add to Longdo]
に耳あり障子に目あり[かべにみみありしょうじにめあり, kabenimimiarishoujinimeari] (exp) walls have ears (lit [Add to Longdo]
の花[かべのはな, kabenohana] (n) one too shy to actively join in the party; wallflower [Add to Longdo]
を貫く[かべをつらぬく, kabewotsuranuku] (exp,v5k) to penetrate the wall [Add to Longdo]
一重[かべひとえ, kabehitoe] (n) single wall [Add to Longdo]
下地[かべしたじ, kabeshitaji] (n) framework (for a mud-plastered wall) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You may be able to read the handwriting on the wall, but it is Greek to me.あなたには禍の前兆である上の書きものが読めるかもしれないが、私にはちんぷんかんぷんだ。
What should we do with this white elephant your aunt gave us? It's way too ugly to go on the wall.あなたの叔母さんのくれた有難迷惑なあのプレゼントだけど、どうしたものかしらね。みっともなくてとてもにはかけられないし。 [F]
When did you have your wall painted?あなたは何時を塗ってもらったのですか。
Hang that picture on the wall.あの絵をに掛けなさい。
Willie accidentally let off his father's shotgun and made a hole in the wall.ウィリーは誤って父親の猟銃を発砲し、に穴を開けた。
Ken jumped over the wall.ケンはを飛び越えた。
Put these pictures up us for wall, please.この絵をに掛けてください。
Don't lean against this wall.このに寄りかかってはいけない。
This wall feels very cold.このはとても冷たい感じがする。
This wall feels cold.このは触ると冷たい感じがする。
We can get a glimpse of the life style of ancient people from this wall painting.この画からは古代人の生活の片鱗を伺うことができる。
The color of the carpet is in harmony with the wall.じゅうたんの色はと調和している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かべ, kabe] -Mauer, -Wand [Add to Longdo]
[へきが, hekiga] Wandbild, Wandmalerei [Add to Longdo]
[かべがみ, kabegami] Tapete [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top