ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -塵-, *塵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[塵, chén, ㄔㄣˊ] cinders, ashes, dust, dirt
Radical: , Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Dust 土 kicked up by a fleeing deer 鹿

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chén, ㄔㄣˊ, / ] dust; dirt; earth, #4,938 [Add to Longdo]
灰尘[huī chén, ㄏㄨㄟ ㄔㄣˊ, / ] dust, #11,700 [Add to Longdo]
沙尘[shā chén, ㄕㄚ ㄔㄣˊ, / ] sand; sandstorm (common in spring in north China), #12,866 [Add to Longdo]
尘土[chén tǔ, ㄔㄣˊ ㄊㄨˇ, / ] dust, #17,443 [Add to Longdo]
尘世[chén shì, ㄔㄣˊ ㄕˋ, / ] this mortal life; the mundane world, #23,100 [Add to Longdo]
烟尘[yān chén, ㄧㄢ ㄔㄣˊ, / ] smoke and dust; air pollution, #23,432 [Add to Longdo]
除尘[chú chén, ㄔㄨˊ ㄔㄣˊ, / ] to eliminate dust (i.e. filter out suspended particles), #23,998 [Add to Longdo]
尘封[chén fēng, ㄔㄣˊ ㄈㄥ, / ] covered in dust; dusty; lying unused for a long time, #25,561 [Add to Longdo]
吸尘器[xī chén qì, ㄒㄧ ㄔㄣˊ ㄑㄧˋ, / ] vacuum cleaner; dust catcher, #34,330 [Add to Longdo]
甚嚣尘上[shèn xiāo chén shàng, ㄕㄣˋ ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ ㄕㄤˋ, / ] clamor raises the dust (成语 saw); a tremendous clamor; to raise a tremendous stink, #45,687 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ごみ, gomi] (n) ขยะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth [Add to Longdo]
[ちり, chiri] (n) dust; dirt; (P) [Add to Longdo]
(P);芥[ごみ(P);ゴミ(P);あくた(芥), gomi (P); gomi (P); akuta ( kai )] (n) (uk) rubbish; trash; garbage; refuse; (P) [Add to Longdo]
も積もれば山と成る[ちりもつもればやまとなる, chirimotsumorebayamatonaru] (exp) (id) Many a little makes a mickle [Add to Longdo]
バケツ[ごみバケツ, gomi baketsu] (n) garbage can; rubbish bucket [Add to Longdo]
[じんかい, jinkai] (n) dust and ash [Add to Longdo]
[じんかい, jinkai] (n) this drab world [Add to Longdo]
[じんかい;ちりあくた;ごみあくた, jinkai ; chiriakuta ; gomiakuta] (n) rubbish; trash; garbage; refuse [Add to Longdo]
紙交換;ちり紙交換;チリ紙交換[ちりがみこうかん(塵紙交換;ちり紙交換);チリがみこうかん(チリ紙交換), chirigamikoukan ( chiri kami koukan ; chiri kami koukan ); chiri gamikoukan ( chiri] (n) collecting waste paper (old newspapers etc.) and exchanging them for tissues [Add to Longdo]
手水[ちりちょうず, chirichouzu] (n) ritual squatting, clapping, and bearing of empty hands performed before each sumo match [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A year had passed by and his body turned to dust.1年が過ぎ、彼の死体はと化した。
Many a mickle makes a muckle. [Proverb]も積もれば山となる。 [Proverb]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...and so, in the lovely month of May, 1485, the Devil sent two of his envoys to this world to drive humans to despair...[CN] 1485年5月明媚的日子 魔鬼派遣他創造的兩個邪靈 光臨世 將絕望撒至人間... (15世紀法國傳說) Les Visiteurs du Soir (1942)
ADAMS: Ashes to ashes, dust to dust.[JP] に、灰は灰に Forbidden Planet (1956)
- Pulverized?[JP] - 木っ端微ですって? Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
After life's tribulations, they allow people to lie down quietly and be transformed into dust.[CN] 給人一個機會... 在生活的苦難之後 安靜地化為灰 Cremator (1969)
... with a ready sword, for all else is dust and air.[JP] 他はと空気 Gladiator (2000)
The shaft of your spear would splinter, the mighty token of your power would shatter to bits in your hands![JP] お前自身がその槍を打ち砕く事に なるだろう お前の手にある頑丈な槍は のように粉砕されるだろう 契約によって悪人の Siegfried (1980)
Everyone has to eat a speck of dirt before they die.[JP] 死ぬ前には誰もが 一片のを口にする And Then There Were None (1945)
Shadows and dust, Maximus![JP] 影とにすぎぬ! Gladiator (2000)
We're gonna get pulverized if we stay out here much longer.[JP] 早く抜け出さないと 木っ端微になるわ Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
In 75 minutes Miss Carska's ashes will fill and urn.[CN] 在75分鐘內,卡斯卡小姐 化為灰,裝進骨灰盒裏 Cremator (1969)
Dear friends, a crematorium is pleasing to our Lord, helping Him to hasten our transformation into dust.[CN] 這樣的一個火葬場, 親愛的朋友... 是讓上帝喜歡的 幫助上帝 加快人歸 Cremator (1969)
Shadows and dust.[JP] 影とだ! Gladiator (2000)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top