ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

塞浦路斯

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -塞浦路斯-, *塞浦路斯*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塞浦路斯[Sài pǔ lù sī, ㄙㄞˋ ㄆㄨˇ ㄌㄨˋ ㄙ, ] Cyprus, #27,852 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I told you, I'm a fisherman from Cyprus.[CN] 我告诉你 我是塞浦路斯的渔夫 The Guns of Navarone (1961)
'Tis certain, then, for Cyprus.[CN] 可以断定,是塞浦路斯 Othello (1995)
As I explained to the captain I'm just a poor fisherman from Cyprus.[CN] 我已说过 我只是塞浦路斯的渔夫 I'm just a poor fisherman from Cyprus. The Guns of Navarone (1961)
I used to go for sport and business to Cyprus.[CN] 我还去过塞浦路斯谈生意和运动 Howards End (1992)
- As in India, Cyprus, Palestine and Ireland.[CN] 像印度 塞浦路斯 巴勒斯坦和爱尔兰那样 As in India, Cyprus, Palestine and Ireland. A Victory for Democracy (1986)
When I suggested that prisoners be change in Tunis, Paris and Cyprus, we have refused.[CN] 我们要求在突尼斯、巴黎和塞浦路斯交换 他们不同意 Raid on Entebbe (1976)
- You mean because of Mr. Wilcox and the woman you say he seduced in between growing currants in Cyprus?[CN] 你的意思是,因为威尔科克斯先生吗 还有你说的他在塞浦路斯骗女人 Howards End (1992)
Like we did in India, Cyprus and Palestine?[CN] 就像我们分割印度 塞浦路斯 巴勒斯坦 爱尔兰? Like we did in India, Cyprus and Palestine? A Victory for Democracy (1986)
Gandhi, Nkrumah, Makarios,[CN] 甘地(印度) 恩克鲁玛(加纳) 马卡李奥(塞浦路斯) Gandhi, Nkrumah, Makarios, 本 Doing the Honours (1981)
- It was in Cyprus. It was very lonely. You can never forgive me, can you?[CN] 我在塞浦路斯,很寂寞,你不会原谅我,是吗 Howards End (1992)
We go out the front door, into Cyprus Street, down to Falls Road, up the Antrim Road[CN] 出了大门,上塞浦路斯街 转福尔斯路,再转安特里姆路 In the Name of the Father (1993)
In Cyprus, sir.[CN] 塞浦路斯 The Guns of Navarone (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top