ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

基金

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -基金-, *基金*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基金[jī jīn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, ] fund, #442 [Add to Longdo]
基金[jī jīn huì, ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] a foundation (i.e. an organization), #7,523 [Add to Longdo]
联合国儿童基金[Lián hé guó Ér tóng Jī jīn huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] United Nations Children's Fund; UNICEF, #41,392 [Add to Longdo]
世界自然基金[Shì jiè Zì rán Jī jīn huì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] World Wildlife Fund WWF [Add to Longdo]
儿童基金[ér tóng jī jīn huì, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] UNICEF (United Nation's Children's fund) [Add to Longdo]
共同基金[gòng tóng jī jīn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, ] mutual fund [Add to Longdo]
创投基金[chuàng tóu jī jīn, ㄔㄨㄤˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, / ] venture capital fund [Add to Longdo]
国际和平基金[guó jì hé píng jī jīn huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] international peace foundation [Add to Longdo]
国际货币基金[guó jì huò bì jī jīn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, / ] International Monetary Fund (IMF) [Add to Longdo]
国际货币基金组织[guó jì huò bì jī jīn zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] International Monetary Fund; IMF [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
基金[ききん, kikin] (n,adj-no) fund; foundation; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
IMF stands for International Monetary Fund.IMFというのは国際通貨基金を表している。
The three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.この三つの機関とは国際通貨基金、国際復興開発銀行、関税・貿易一般協定である。
Singapore's Central Fund provides pensions.シンガポールの中央基金は年金を支給する。
The money was put into a special fund to buy books for the school library.そのお金は学校図書館の本を購入するための特別な基金に入れられた。
The fund was set up to help orphans.孤児を助けるために基金が設立された。
A fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.故人を記念する記念碑を建設するために基金を開始した。
The IMF ruled out any new loans to that country.国際通貨基金は同国に対する新たな借款も認めませんでした。
He donated $10000 to the refugee fund.彼は難民救済基金に1万ドルを寄付した。
A fund was set up with a view to preserving our endured planet.滅亡の危機に瀕した地球を守ろうと、ある基金が設立された。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
基金[ききん, kikin] Stiftung, Fonds [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top