ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -執-, *執*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[執, zhí, ㄓˊ] to execute; to grasp, to hold; to keep; to sieze, to detain
Radical: , Decomposition:   幸 [xìng, ㄒㄧㄥˋ]  丸 [wán, ㄨㄢˊ]
Etymology: [ideographic] A hand 幸 clutching a pebble 丸

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí, ㄓˊ, / ] execute (a plan); grasp, #6,220 [Add to Longdo]
执行[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to execute; to run, #886 [Add to Longdo]
执法[zhí fǎ, ㄓˊ ㄈㄚˇ, / ] law enforcement, #1,785 [Add to Longdo]
执政[zhí zhèng, ㄓˊ ㄓㄥˋ, / ] be in power; be in office, #5,536 [Add to Longdo]
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering, #6,329 [Add to Longdo]
争执[zhēng zhí, ㄓㄥ ㄓˊ, / ] dispute; disagree, #9,536 [Add to Longdo]
固执[gù zhí, ㄍㄨˋ ㄓˊ, / ] persistent; stubborn, #10,346 [Add to Longdo]
执勤[zhí qín, ㄓˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] on duty; to serve on duty, #13,231 [Add to Longdo]
执政党[zhí zhèng dǎng, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] ruling party; the party in power, #16,165 [Add to Longdo]
执意[zhí yì, ㄓˊ ㄧˋ, / ] be determined to; insist on, #18,432 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
行猶予[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] (n) การภาคทัณฑ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅう, shuu] (n) (arch) attachment; obsession; persistence [Add to Longdo]
り行う[とりおこなう, toriokonau] (v5u,vt) to hold a ceremony [Add to Longdo]
り成す;取り成す;成す;取成す[とりなす, torinasu] (v5s,vt) to mediate; to intervene; to smooth [Add to Longdo]
[とる, toru] (v5r,vt) to take (trouble); to attend (to business); to command (army); (P) [Add to Longdo]
金鋼[しっこんごう, shikkongou] (n) Diamond Holder (name of a Buddhist celestial being) [Add to Longdo]
金剛神[しゅこんごうじん;しゅうこんごうじん;しっこんごうじん, shukongoujin ; shuukongoujin ; shikkongoujin] (n) {Buddh} (See 金剛杵,仁王) Vajradhara (vajra-wielding gods) [Add to Longdo]
[しっけん, shikken] (n) regent to the shogunate [Add to Longdo]
[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n,vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) {Buddh} lead monk performing various tasks in a temple; (P) [Add to Longdo]
行委員[しっこういいん, shikkouiin] (n) executive committee; (P) [Add to Longdo]
行機関[しっこうきかん, shikkoukikan] (n) executive committee or organ [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Watch out for him. That guy can really hold a grudge.あいつは念深いから気をつけた方がいいよ。
You should not stick to your opinion.あなたは自分の意見に固すべきではない。
This is the ideology to which my speech is written.これが私の固しているイデオロギーだ。
Jim persists in his opinion.ジムは自分の意見に固している。
Mr Johnson insists on his theory.ジョンソン氏は、かれの理論に固しています。
The lady persisted in wearing that old-fashioned shirt.その女性はあんな時代遅れのシャツを着ることに固した。
When he started the book, Hawking was unable to write by hand at all.ホーキングは、そのほんの筆を始めたとき、手で書くことがまったくできなかった。
We should stick to our plan.我々は我々の計画に固するべきだ。
We agreed to refrain from smoking while we are at work.我々は務中の喫煙を申し合わせた。
Rituals were performed in churches.教会では儀式がり行われた。
The crowd obstructed the police in the discharge of their duties.群集が警察の職務行の妨げになった。
The mouth is the executioner and the doctor of the body.口は体の死刑行人であり医者である。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とる, toru] nehmen, ergreifen, durchfuehren [Add to Longdo]
[しゅうしん, shuushin] Anhaenglichkeit, Ergebenheit [Add to Longdo]
[しゅうねん, shuunen] Rachsucht, Groll [Add to Longdo]
[しっけん, shikken] Regent [Add to Longdo]
[しゅうちゃく, shuuchaku] Anhaenglichkeit, Beharrlichkeit [Add to Longdo]
[しゅうちゃく, shuuchaku] Anhaenglichkeit, Beharrlichkeit [Add to Longdo]
[しっこう, shikkou] Vollstreckung, Vollziehung [Add to Longdo]
行猶予[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] Aufschub_der_Strafvollstreckung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top