ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -域-, *域*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[いき, ˙, ] outside the area

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[域, yù, ㄩˋ] area, district, field, land, region; boundary; domain (in taxonomy)
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 847

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] field; region; area; domain (taxonomy), #5,193 [Add to Longdo]
[lǐng yù, ㄌㄧㄥˇ ㄩˋ, / ] domain; sphere; field; territory; area, #950 [Add to Longdo]
[qū yù, ㄑㄩ ㄩˋ, / ] area; region; district, #1,217 [Add to Longdo]
[liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, ] river basin; valley; drainage area, #6,422 [Add to Longdo]
[dì yù, ㄉㄧˋ ㄩˋ, ] area; district; region, #6,877 [Add to Longdo]
[hǎi yù, ㄏㄞˇ ㄩˋ, ] sea area; territorial waters; maritime space, #6,895 [Add to Longdo]
[yù míng, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ, ] domain name, #9,700 [Add to Longdo]
[shuǐ yù, ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ, ] (territorial) waters, #10,679 [Add to Longdo]
西[Xī yù, ㄒㄧ ㄩˋ, 西] (trad.) Western Regions (in Han, west of Dunhuang), #16,091 [Add to Longdo]
[jú yù wǎng, ㄐㄩˊ ㄩˋ ㄨㄤˇ, / ] local area network (LAN), #17,148 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いき, iki] (n) region; limits; stage; level [Add to Longdo]
[いきがい, ikigai] (n,adj-no) outside the area; (P) [Add to Longdo]
外適用[いきがいてきよう, ikigaitekiyou] (n) extraterritorial application (e.g. of a law); extraterritoriality [Add to Longdo]
[いきない, ikinai] (n,adj-no) inside the area; (P) [Add to Longdo]
内貿易[いきないぼうえき, ikinaiboueki] (n) regional trade; intra-trade [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The policemen were assigned to patrol that area.10人の警官がその地のパトロールについた。
Do you take part in any community activities?あなたは、なにか地社会の活動に参加していますか。
Don't go into that area.あの地には入るな。
That way of speaking is peculiar to people in this part of the country.あの話し振りはこの地に住んでいる人々に特有のものである。
Indians inhabited this district.インディアンがこの地に住んだ。
Wolves live in areas where game is plentiful.オオカミは獲物が豊富な地に住んでいる。
The questions involved go far beyond economics.かかわってくる問題は経済学の領をはるかに越えている。
The restraining role that the community once played is losing its force as adults become reluctant to reprimand other people's unruly children.かつて、この国では、地全体が他人の子供に注意を与えたものだが、今は、そのような大人の姿を目にすることは極めて少ない。
In Canada there are many areas where it is illegal to log trees.カナダには木を切るのは違法とされる地が沢山ある。
This is by far the best seafood restaurant in this area.ここは、この地では飛び抜けて最高のシーフードレストランだ。
It is very pleasant to sail these waters.この海を航行するのはとても気持ちがいい。
It is said that treasure is buried in this area.この区に財宝が埋まっているという話だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いき, iki] GEBIET, REGION [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top