ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -城-, *城*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[城, chéng, ㄔㄥˊ] castle, city, town; municipality
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  成 [chéng, ㄔㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 413

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng, ㄔㄥˊ, ] city walls; city; town, #590 [Add to Longdo]
[chéng shì, ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] city; town; CL:座[zuo4], #264 [Add to Longdo]
[chéng zhèn, ㄔㄥˊ ㄓㄣˋ, / ] cities and towns; city; town, #3,157 [Add to Longdo]
[chéng xiāng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] city and countryside, #3,865 [Add to Longdo]
[chéng qū, ㄔㄥˊ ㄑㄩ, / ] city district; urban district, #4,482 [Add to Longdo]
[Cháng chéng, ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ, / ] the Great Wall, #4,814 [Add to Longdo]
[xiàn chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] county seat; county town, #7,028 [Add to Longdo]
[Shāng chéng, ㄕㄤ ㄔㄥˊ, ] Shangcheng county in Xinyang 信陽|信阳, Henan, #7,269 [Add to Longdo]
市化[chéng shì huà, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, ] urbanization, #8,646 [Add to Longdo]
[gǔ chéng, ㄍㄨˇ ㄔㄥˊ, ] old town, #9,486 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しろ, shiro] (n) ปราสาท

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n) castle; (P) [Add to Longdo]
[じょう, jou] (suf) castle (in place names) [Add to Longdo]
を陥れる[しろをおとしいれる, shirowootoshiireru] (exp,v1) to take a castle; to capture a castle [Add to Longdo]
を取る[しろをとる, shirowotoru] (exp,v5r) to take a castle [Add to Longdo]
を襲う[しろをおそう, shirowoosou] (exp,v5u) to raid a fort [Add to Longdo]
[じょうか, jouka] (n) land near the castle [Add to Longdo]
下町[じょうかまち, joukamachi] (n) castle town; town around castle; (P) [Add to Longdo]
[じょうがい, jougai] (n,vs) outside a castle [Add to Longdo]
郭(P);[じょうかく, joukaku] (n) fortress; castle; citadel; enclosure; castle walls; (P) [Add to Longdo]
郭都市[じょうかくとし, joukakutoshi] (n) fortified city; walled city [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"The castle is haunted," he said with a shiver.「あのには幽霊がいる」と彼は震えながら言った。
An old lady guided us through the castle.1人の年老いた女性が私たちにの中を案内してくれた。
There's a good view of Mt. Akagi from upstairs.2階へ上がると赤山がよく見える。
There used to be a great castle on that hill.あの丘の上には、かつて大きながあったものです。
That castle was built in ancient times.あのは大昔の時代に建てられた。
That castle is beautiful.あのは美しい。
That is an old castle.あれは古いおです。
There lived a king in an old castle.ある古に1人の王様が住んでいました。
An Englishman's home is his castle.イギリス人の家はそのである。
This is the castle which we visited last week.ここは、私たちが先週訪れたです。
This is the site of a castle.ここはの跡です。
This castle overlooks the city.このから町を見渡すことができる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しろ, shiro] Schloss, Burg [Add to Longdo]
下町[じょうかまち, joukamachi] Stadt_mit_Burg [Add to Longdo]
[じょうしゅ, joushu] Schlossherr, Burgherr [Add to Longdo]
[じょうかく, joukaku] -Burg, Burgmauer, Scheidewand [Add to Longdo]
[じょうもん, joumon] Schlosstor, Burgtor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top