ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -型-, *型*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[型, xíng, ㄒㄧㄥˊ] pattern, model, type; mold; law
Radical: Decomposition: 刑 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 556

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] model; type (e.g. blood type), #1,046 [Add to Longdo]
[dà xíng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, ] large scale; wide scale; broad scale, #1,530 [Add to Longdo]
[lèi xíng, ㄌㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] type, #2,557 [Add to Longdo]
[zào xíng, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, ] modeling; to mold, #2,608 [Add to Longdo]
[diǎn xíng, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, ] typical, #2,647 [Add to Longdo]
[xīn xíng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥˊ, ] new type; new kind, #2,936 [Add to Longdo]
[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] model; mould; matrix; pattern, #3,081 [Add to Longdo]
[xiǎo xíng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] small scale; small size, #4,762 [Add to Longdo]
[fà xíng, ㄈㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] hairstyle; coiffure; hairdo, #4,981 [Add to Longdo]
[zhuǎn xíng, ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] transformation; to transform, #5,189 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かた, kata] Thai: แม่พิมพ์
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) [Add to Longdo]
に嵌まる[かたにはまる, katanihamaru] (exp,v5r) (See に嵌める・かたにはめる) to fit the mold; to fit the mould; to be standard; to be customary; to be unoriginal; to be stale [Add to Longdo]
に嵌める[かたにはめる, katanihameru] (v1) to stereotype; to squeeze into a pattern; to regiment [Add to Longdo]
パラメタ[かたパラメタ, kata parameta] (n) {comp} type parameter [Add to Longdo]
パラメタ値[かたパラメタち, kata parameta chi] (n) {comp} type parameter value [Add to Longdo]
参照名[かたさんしょうめい, katasanshoumei] (n) {comp} type reference name [Add to Longdo]
[かたがみ, katagami] (n) pattern paper (for dressmaking) [Add to Longdo]
[かたしき(P);けいしき, katashiki (P); keishiki] (n) model (e.g. of a vehicle); type; (P) [Add to Longdo]
式証明[かたしきしょうめい, katashikishoumei] (n) (vehicle's) type certification [Add to Longdo]
宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] (n) {comp} type declaration statement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
#B: 靴直し は 靴 から 離れる な[3]
1995 model of a car.1995年の自動車。
I received your Model 345 in good condition.345は良い状態で受け取りました。
Thank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.600−Jのプリンターが1997年の5月4日まで在庫切れとの御知らせありがとうございました。
Place your skis in an inverted V.あなたのスキーを逆V字にしなさい。
What's your blood group?あなたの血液は何ですか。
Would you say you're a morning person?あなたは朝
The typical middle-class American baby comes home from the hospital to sleep in his own bed in his own room.アメリカの典的な中流階級に生まれた赤ん坊は、病院から戻ってくると自分用の部屋の自分用のベッドに寝かされる。
I want a compact car with an air conditioner.エアコン付きの小車がいいのですが。
There is no passage for big vehicles here.ここは大車の通行は禁止されている。
This sweater is all stretched out of shape.このセーターは伸びてすっかり崩れしている。
This type of camera is now out of fashion.こののカメラは今では流行遅れである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Should I perhaps shave off my dear beard?[CN] 你得在外上做些改变 怎么做? The Punch Bowl (1944)
Renaud ordered me to modify your face and body so terribly[CN] 雷瑙德爵士已經命令我 把你的身體和臉 Les Visiteurs du Soir (1942)
With one notable exception.[JA] ダサい髪の太った男が 疲れた妻を連れている The Widow Maker (2017)
So in this cross, what would the genotype be?[JA] では この交配で 遺伝子はどうなるか? Feed (2017)
Let's take a look for the others before that U-boat surfaces again and sees us.[CN] 在U船浮出水面前 看看能否找到其他人 Lifeboat (1944)
So you get back human form when you sneeze.[JA] クシャミで 人に戻るのか Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
It is used to determine the probability of an offspring having a particular genotype, such as eyes.[JA] 目などの 特定の遺伝子を持つ 子孫の確率が分かる Feed (2017)
Who'll my audience be?[CN] 什么类的观众 Shadow of a Doubt (1943)
I got some of the U-boat crew jumping overboard and I also got —[CN] 也照到U船水手跳船之镜头 Lifeboat (1944)
Your debut novel will be published![JA] デビューも決定です! 大新人の... Values (2017)
I was on my way from the bridge to bring him our position.[CN] 我正要去U船发射一枚炮弹 Lifeboat (1944)
Our hair is cut alike and even the shape of our beards is somewhat similar.[CN] 我们的发很像 胡子也非常相似 To Be or Not to Be (1942)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type [Add to Longdo]
[けい, kei] type [Add to Longdo]
パラメタ[かたパラメタ, kata parameta] type parameter [Add to Longdo]
パラメタ値[かたパラメタち, kata parameta chi] type parameter value [Add to Longdo]
参照名[かたさんしょうめい, katasanshoumei] type reference name [Add to Longdo]
宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] type declaration statement [Add to Longdo]
定義[かたていぎ, katateigi] type definition [Add to Longdo]
変換演算子[かたへんかねんざんし, katahenkanenzanshi] type conversion operator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かた, kata] Modell, -Form [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top