ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -均-, *均*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[均, jūn, ㄐㄩㄣ] equal, even, fair; level, uniform; also, too
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  匀 [yún, ㄩㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 903

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] equal; even; all; uniform, #396 [Add to Longdo]
[píng jūn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, ] average, #911 [Add to Longdo]
[rén jūn, ㄖㄣˊ ㄐㄩㄣ, ] per capita, #3,413 [Add to Longdo]
[jūn yún, ㄐㄩㄣ ㄩㄣˊ, / ] even; well-distributed; homogeneous, #5,514 [Add to Longdo]
[jūn héng, ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ, ] equal; balanced; harmony; equilibrium, #6,683 [Add to Longdo]
[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, ] annual average (rate), #9,030 [Add to Longdo]
[píng jūn zhí, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄓˊ, ] average value, #14,000 [Add to Longdo]
[jūn zhí, ㄐㄩㄣ ㄓˊ, ] average value, #18,335 [Add to Longdo]
[hù jūn, ㄏㄨˋ ㄐㄩㄣ, / ] household average, #27,413 [Add to Longdo]
[píng jūn shù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄨˋ, / ] mean (statistics), #30,075 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し;平し[ならし, narashi] (n) average; leveling; levelling [Add to Longdo]
す;平す[ならす, narasu] (v5s,vt) (1) to make even; to make smooth; to make level; (2) to average [Add to Longdo]
[きんいつ(P);きんいち, kin'itsu (P); kin'ichi] (adj-na,n,adj-no) uniformity; equality; (P) [Add to Longdo]
一化[きんいつか, kin'itsuka] (n,vs) homogenization; homogenisation [Add to Longdo]
一価格[きんいつかかく, kin'itsukakaku] (n) uniform price [Add to Longdo]
一料金[きんいつりょうきん, kin'itsuryoukin] (n) uniform fee; flat fee [Add to Longdo]
[きんこう, kinkou] (n,vs) equilibrium; balance; (P) [Add to Longdo]
衡価格[きんこうかかく, kinkoukakaku] (n) equilibrium price [Add to Longdo]
衡経済[きんこうけいざい, kinkoukeizai] (n) balanced economy [Add to Longdo]
衡予算[きんこうよさん, kinkouyosan] (n) balanced budget [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The average of 3, 4 and 5 is 4.3と4と5の平は4です。
The average of 7, 10, and 16 is 11.7、10、16の平は11である。
America has an elaborate system of constitutional checks and balances.アメリカには憲法上の抑制と衡という入念な制度がある。
The average American living space is twice as large as the living space in Japan.アメリカの平的な生活空間は日本の二倍広い。
Nature's balance is going to be upset everywhere.いたる所で自然の衡が破られようとしている。
A gas stove provides the most even heat for cooking.ガスストーブは料理するのに最も等な熱を供給する。
What is the average rainfall for July here?ここの7月の平降雨量はどのくらいですか。
The average height of the girls in class is over 155 centimeters.このクラスの少女の平身長は155センチを越えている。
What is the average age of this class?このクラスの平年齢は何歳ですか。
This boy's intelligence is above average.この子の知能は平以上だ。
On average, these packages weigh two pounds.これらの小包の重さは平すると2ポンドです。
However, like America, Japan is predominantly a middle-class, middle-income country, and so wives do not employ maids, but attend to everything themselves.しかし、アメリカ同様日本も中流階級の平的収入の人々が圧倒的多数を占める国なので、妻たちはメイドを雇わず、自分で何もかもに励む。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きん, kin] GLEICH, EBEN [Add to Longdo]
[きんいつ, kin'itsu] Einheitlichkeit, Einheits- [Add to Longdo]
[きんぶん, kinbun] in_gleiche_Teile_teilen [Add to Longdo]
[きんせい, kinsei] Symmetrie [Add to Longdo]
[きんとう, kintou] Gleichheit, Paritaet [Add to Longdo]
[きんこう, kinkou] Gleichgewicht [Add to Longdo]
[きんしつ, kinshitsu] gleichartig, homogen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top