ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

地方

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -地方-, *地方*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地方[dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ, ] region; regional (away from the central administration), #330 [Add to Longdo]
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, ] area; place; space; room; territory; part; respect, #330 [Add to Longdo]
地方政府[dì fāng zhèng fǔ, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] local government, #5,040 [Add to Longdo]
地方[dì fāng xìng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄒㄧㄥˋ, ] local, #17,459 [Add to Longdo]
地方法院[dì fāng fǎ yuàn, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, ] county court; district court, #50,157 [Add to Longdo]
地方主义[dì fāng zhǔ yì, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] regionalism; favoring one's local region, #92,412 [Add to Longdo]
地方停车[dì fang tíng chē, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] parking place [Add to Longdo]
地方官职位[dì fāng guān zhí wèi, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄢ ㄓˊ ㄨㄟˋ, / ] prefecture [Add to Longdo]
地方性斑疹伤寒[dì fāng xìng bān zhěn shāng hán, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄢ ㄓㄣˇ ㄕㄤ ㄏㄢˊ, / ] murine typhus fever [Add to Longdo]
地方自治[dì fāng zì zhì, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄗˋ ㄓˋ, ] local autonomy; home rule [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
地方交付税[ちほうこうふぜい, chihoukoufuzei] (n) เงินอุดหนุนประเภทหนึ่งที่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการประกันว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย จะได้เงินอุดหนุนประเภทนี้มากกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้มาก
地方財政[ちほうザいせい, chihou za isei] (n) การคลังท้องถิ่น
地方自治法[ちほうザいせい, chihoujichi hou] พระราชญัติว่าด้วยการปกครองตนเองของท้องถิ่น(พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ประเภทต่างๆ เช่น จังหวัด เทศบาล และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเหล่านั้นเป็นต้น)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
地方[ちほう, chihou] TH: ภูมิภาค
地方[ちほう, chihou] TH: ท้องถิ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地方[ちほう(P);じかた, chihou (P); jikata] (n,adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P) [Add to Longdo]
地方[ちほうかん, chihoukan] (n) (arch) (See 地方行政官) regional administrator; local government official [Add to Longdo]
地方官庁[ちほうかんちょう, chihoukanchou] (n) local government [Add to Longdo]
地方議会[ちほうぎかい, chihougikai] (n) local assembly; (P) [Add to Longdo]
地方競馬[ちほうけいば, chihoukeiba] (n) municipally operated (horse-)racing [Add to Longdo]
地方[ちほうきょく, chihoukyoku] (n) local broadcast station [Add to Longdo]
地方銀行[ちほうぎんこう, chihouginkou] (n) regional bank [Add to Longdo]
地方[ちほうく, chihouku] (n) prefectural constituency [Add to Longdo]
地方[ちほうけい, chihoukei] (n) (See 地理的品種) geographic race [Add to Longdo]
地方検察庁[ちほうけんさつちょう, chihoukensatsuchou] (n) (See 地検) District Public Prosecutor's Office [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You should acquaint yourself with the local customs.あなたはその地方の習慣を良く知るべきだ。
Localities imposed bans on development.いくつかの地方自治体では開発を禁止した。
This kind of plant grows only in the tropical regions.この種の植物は熱帯地方にのみ育ちます。
This area is rich in marine products.この地方は海産物に恵まれている。
The community will benefit from the new industry.この地方は新しい産業の恩恵を被ることになるだろう。
We get a lot of snow here in winter.この地方では冬になると雪が多い。
Typhoons are frequent in this region.この地方には台風が良く来ます。
The young women of this district are well know for their beauty.この地方の若い女性は美しいことで有名だ。
Do you have any regional dishes?この地方の名物料理がありますか。
This district is known for its beautiful scenery.この地方は美しい風景で知られている。
This district forms a basin.この地方は盆地になっている。
A cold wave hit this district.この地方を寒波が襲った。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
地方[ちほうじ, chihouji] local time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地方[ちほう, chihou] Gegend, Region, Provinz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top