ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -土-, *土*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[土, tǔ, ㄊㄨˇ] soil, earth; items made of earth
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] A lump of clay on a potter's wheel, Rank: 515
[在, zài, ㄗㄞˋ] at, in, on; to exist; used to indicate the present progressive tense
Radical: , Decomposition:   才 [cái, ㄘㄞˊ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 6
[地, de, ㄉㄜ˙] earth, ground, soil; land, region; structural particle used before a verb
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 21
[场, chǎng, ㄔㄤˇ] field, open space; market, square; stage
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  勿 [, ㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 249
[基, jī, ㄐㄧ] foundation, base
Radical: , Decomposition:   其 [, ㄑㄧˊ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 280
[城, chéng, ㄔㄥˊ] castle, city, town; municipality
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  成 [chéng, ㄔㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 413
[增, zēng, ㄗㄥ] to increase; to expand; to augment; to add
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  曾 [céng, ㄘㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 446
[型, xíng, ㄒㄧㄥˊ] pattern, model, type; mold; law
Radical: , Decomposition:   刑 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 556
[境, jìng, ㄐㄧㄥˋ] boundary, frontier; area, region
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  竟 [jìng, ㄐㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 582
[坐, zuò, ㄗㄨㄛˋ] seat; to sit; to ride, to travel by
Radical: , Decomposition:   从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Two people 从 sitting on the ground 土, Rank: 611

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǔ, ㄊㄨˇ, ] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu, #1,877 [Add to Longdo]
[tǔ dì, ㄊㄨˇ ㄉㄧˋ, ] land; territory, #918 [Add to Longdo]
[běn tǔ, ㄅㄣˇ ㄊㄨˇ, ] one's native country; metropolitan territory, #5,176 [Add to Longdo]
[tǔ rǎng, ㄊㄨˇ ㄖㄤˇ, ] soil, #5,456 [Add to Longdo]
[guó tǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨˇ, / ] country's territory; national land, #6,149 [Add to Longdo]
[tǔ dòu, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ, ] potato, #6,543 [Add to Longdo]
[lǐng tǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄊㄨˇ, / ] territory, #7,323 [Add to Longdo]
混凝[hùn níng tǔ, ㄏㄨㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄨˇ, ] concrete, #7,416 [Add to Longdo]
耳其[Tǔ ěr qí, ㄊㄨˇ ㄦˇ ㄑㄧˊ, ] Turkey, #7,487 [Add to Longdo]
[chū tǔ, ㄔㄨ ㄊㄨˇ, ] to dig up; to appear in an excavation; unearthed; to come up out of the ground, #12,053 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とち, tochi] (n) ที่ดิน, ดิน
地台帳[とちだいちょう, tochidaichou] (n) โฉนดที่ดิน
木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) วิศวกรรมโยธา
[みやげ, miyage] (n) ของขวัญ, ของฝาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[つち, tsuchi] ดิน
足厳禁[どそくげんいん, dosokugen'in] (n) ถอดรองเท้าก่อนเข้า(บ้าน)
地台帳[どそくげんいん, tochi daichou] (n) กิน
地局[とちきょく, tochikyoku] กรมที่ดิน
木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] วิศวกรรมโยธา
木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) วิศวกรรมโยธา
木工学者[どぼくこうがくしゃ, dobokukougakusha] (n) วิศวกรโยธา
曜日[どようび, doyobi, doyoubi , doyobi] (n) วันเสาร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[に, ni] (n) (1) (abbr) (See 曜) Saturday; (2) (See 五行・1) earth (third of the five elements) [Add to Longdo]
[に, ni] (n) (arch) soil (esp. reddish soil) [Add to Longdo]
(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) [Add to Longdo]
となる[つちとなる, tsuchitonaru] (exp,v5r) (See になる) to die; to become earth [Add to Longdo]
になる[つちになる, tsuchininaru] (exp,v5r) to die; to become earth [Add to Longdo]
に帰る[つちにかえる, tsuchinikaeru] (exp,v5r) (See になる) to die [Add to Longdo]
に埋める[つちにうめる, tsuchiniumeru] (exp,v1) to bury in the ground [Add to Longdo]
を均す[つちをならす, tsuchiwonarasu] (exp,v5s) to level the ground [Add to Longdo]
を固める[つちをかためる, tsuchiwokatameru] (exp,v1) to harden earth into a mass [Add to Longdo]
を被せる[つちをかぶせる, tsuchiwokabuseru] (exp,v1) to cover with earth [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How about going to the movies on Saturday?" "I'd like to do."曜日に映画を見に行くのはどうですか」「行きたいですね」
There used to be a bridge between two river banks.2つの手の間に、むかし橋がかかっていた。
For three hundred years they have farmed the surrounding land.300年間、彼らは周囲の地を耕作してきた。
Fifty years ago anyone could have bought the land.50年前だったら、だれでもその地を買えただろう。
You should turn in your paper by next Saturday.あなたは、来週の曜日までに論文を提出すべきです。
Did you go to Ming's party last Saturday?あなたは先週の曜日ミンのパーティーに行きましたか。
That island is American territory.あの島はアメリカの領です。
America is a large country and its people are mobile.アメリカは国が広く、人々はよく移動する。
Angola was once a Portuguese territory.アンゴラはかつてポルトガルの領だった。
We have some local wine.いくつかこの地のワインもございます。
We cannot finish it before Saturday at best.いくらうまくいっても曜日までには終わらない。
Amy worked in the yard last Saturday.エイミーは先週の曜日に庭で働きました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つち, tsuchi] Erde, Boden, Grund [Add to Longdo]
のう[どのう, donou] Sandsack [Add to Longdo]
[どじん, dojin] Eingeborener, Ureinwohner [Add to Longdo]
[とさ, tosa] (Stadt und Provinz auf Shikoku) [Add to Longdo]
[どひょう, dohyou] Sandsack, -Ring, Sumoring [Add to Longdo]
[とち, tochi] Land, Boden [Add to Longdo]
[どべい, dobei] Lehmmauer [Add to Longdo]
[どかい, dokai] Erdscholle, Erdklumpen [Add to Longdo]
壇場[どたんば, dotanba] Schafott, letzter_Moment, entscheidender_Moment [Add to Longdo]
[どじょう, dojou] -Erde, -Boden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top