ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -園-, *園*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[園, yuán, ㄩㄢˊ] garden, park; orchard
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  袁 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] enclosure

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] garden, #2,156 [Add to Longdo]
公园[gōng yuán, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, / ] public park, #2,968 [Add to Longdo]
校园[xiào yuán, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] campus, #3,672 [Add to Longdo]
花园[huā yuán, ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, / ] garden, #3,811 [Add to Longdo]
幼儿园[yòu ér yuán, ㄧㄡˋ ㄦˊ ㄩㄢˊ, / ] kindergarten; nursery school, #4,516 [Add to Longdo]
园林[yuán lín, ㄩㄢˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] gardens; park; landscape garden, #6,475 [Add to Longdo]
家园[jiā yuán, ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ, / ] home; homestead, #6,633 [Add to Longdo]
乐园[lè yuán, ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] paradise, #7,025 [Add to Longdo]
动物园[dòng wù yuán, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄩㄢˊ, / ] zoo, #12,575 [Add to Longdo]
圆明园[Yuán míng yuán, ㄩㄢˊ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] Yuanmingyuan, the Old Summer Palace, destroyed by the British and French army in 1860, #13,666 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);苑[その(P);えん(P), sono (P); en (P)] (n,n-suf) (1) (えん usually when a suffix) (See りんご) garden (esp. man-made); orchard; park; plantation; (2) (See 学びの) place; location; (P) [Add to Longdo]
の方針[えんのほうしん, ennohoushin] (n) policy of our kindergarten [Add to Longdo]
[えんげい, engei] (n,adj-no) horticulture; gardening; (P) [Add to Longdo]
芸家[えんげいか, engeika] (n) horticulturist [Add to Longdo]
芸学[えんげいがく, engeigaku] (n) study of horticulture [Add to Longdo]
芸植物[えんげいしょくぶつ, engeishokubutsu] (n) gardening plant [Add to Longdo]
芸農業[えんげいのうぎょう, engeinougyou] (n) horticultural agriculture [Add to Longdo]
芸品種[えんげいひんしゅ, engeihinshu] (n) cultivar; cultivated variety of a plant [Add to Longdo]
芸用こて;芸用鏝;藝用鏝(oK)[えんげいようこて, engeiyoukote] (n) (See 移植ごて) small shovel or trowel used in gardening [Add to Longdo]
芸用具[えんげいようぐ, engeiyougu] (n) gardening tools [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How did you go to the park?" "By bus."「どのようにしてその公に行きましたか」「バスで行きました」
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島平和公に建てられた。
A dog is running in the park.1匹のイヌが公で走っています。
Two women are taking it easy on a bench in plaza.2人の女性が公のベンチでくつろいでいる。
Three children were playing in the park.3人の子供が公で遊んでいた。
Five minutes' walk brought us to the park.5分間歩くと、私たちは公に着いた。
I will show you how to go to the park.あなたに公の行き方を教えましょう。
It's much cheaper to live on grains and vegetables you can grow in your garden.あなたの菜で作れる穀物や野菜を食べて生活する方がずっと安上がりだ。
Would you like to go to the zoo this afternoon?あなたは今日の午後、動物に行きたいですか。
You went to the park yesterday, didn't you?あなたは昨日公へ行きましたね。
That bus will take you to the zoo.あのバスに乗れば、動物へ行けますよ。
I will take you to the zoo one of these days.いつかそのうちに動物に連れてってあげるよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we could return this world to the paradise it was before them.[JA] 私たちがこの世を破壊前の元の 楽に戻すことができる Wonder Woman (2017)
About you attending the Parkland Mosque.[JA] あなたが公のモスクに 出席していることについて 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
We seem to be in somebody's garden.[CN] 我們好像在別人的花 The Uninvited (1944)
But the park is still open.[CN] 但是公還在"營業" Applause (1929)
Did the young lady tell you last night in the garden?[CN] 這個年輕女人... 她昨晚在花告訴你什麼了? Les Visiteurs du Soir (1942)
I brought my guitar, if you wanna sit in the park, after.[JA] この後 公で弾くよ Feed (2017)
We give thanks to the gods for giving us this paradise.[JA] このような楽を与えてくれた 神々に感謝しなければなりません Wonder Woman (2017)
Midway down the block, cross the street." "at the corner of central park west,[JA] 中間まで行き 通りを渡る セントラル公西の角に The Flag House (2017)
Let's stroll in the garden.[CN] 我們去花散步 Les Visiteurs du Soir (1942)
For example, in the garden.[CN] 比如說.. 在花裡... Les Visiteurs du Soir (1942)
Gentlemen![CN] 得了 先生 你們不會花 Les Visiteurs du Soir (1942)
What was somebody's garden.[CN] 多麼漂亮的花 The Uninvited (1944)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[その, sono] Garten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top