ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -困-, *困*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[困, kùn, ㄎㄨㄣˋ] to surround; to besiege; surrounded, in distress; poor; tired, sleepy
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A fence 囗 built around a tree 木,  Rank: 868

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙, / ] (financial etc) difficulty; problem; issue, #947 [Add to Longdo]
[kùn, ㄎㄨㄣˋ, ] to trap; distress; sleepy; doze off, #1,973 [Add to Longdo]
[kùn, ㄎㄨㄣˋ, / ] sleepy; doze off, #1,973 [Add to Longdo]
[kǔn, ㄎㄨㄣˇ, / ] a bunch; tie together, #1,973 [Add to Longdo]
[pín kùn, ㄆㄧㄣˊ ㄎㄨㄣˋ, / ] impoverished; poverty, #2,963 [Add to Longdo]
[kùn jìng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, ] predicament; in difficulty, #5,874 [Add to Longdo]
[kùn rǎo, ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ, / ] perplex; cause complications, #5,984 [Add to Longdo]
[kùn huò, ㄎㄨㄣˋ ㄏㄨㄛˋ, ] bewilder; perplexity; confused, #8,303 [Add to Longdo]
[wéi kùn, ㄨㄟˊ ㄎㄨㄣˋ, / ] to besiege, #22,553 [Add to Longdo]
[kùn kǔ, ㄎㄨㄣˋ ㄎㄨˇ, ] deprivation; distressed; miserable, #30,982 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[こまる, komaru] Thai: ลำบากใจ English: to be bothered
[こまる, komaru] Thai: เดือดร้อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See ずる・こうずる・2) to become exhausted [Add to Longdo]
ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vi) (1) (See じる・こうじる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See じる・こうじる・2) to become exhausted [Add to Longdo]
らせる[こまらせる, komaraseru] (v1) to trouble with questions; to embarrass; to put out; to put on the spot; to inconvenience [Add to Longdo]
り果てる[こまりはてる, komarihateru] (v1,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed; (P) [Add to Longdo]
り者[こまりもの, komarimono] (n) good-for-nothing; scapegrace; nuisance; trouble [Add to Longdo]
り切る[こまりきる, komarikiru] (v5r,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed [Add to Longdo]
り抜く[こまりぬく, komarinuku] (v5k,vi) to be at one's wit's end; to be in great trouble; to be at a loss [Add to Longdo]
[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P) [Add to Longdo]
[こんきゃく, konkyaku] (n,vs) perplexity; dilemma [Add to Longdo]
[こんきゅう, konkyuu] (n,vs) poverty; distress; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは難である。
It is hard to see the sights of Tokyo in a few days.2、3日で東京見物をすることは難です。
It is difficult to speak three languages.3カ国語を話すのは難だ。
I will give him trouble.あいつをらせてやろう。
Please go away and stop annoying me!!あっちへいって。私をらせるのはやめてください。
We're confident that you are up to the challenge of the new position.あなたなら新しい職での難にも対処できると確信しています。
I've had no difficulty finding your house.あなたの家を探すのにまったく難はなかった。
You will have to go through hardship.あなたは難を経験しなければならないでしょう。
You have to go through many hardships.あなたは多くの難に絶え抜かねばならない。
I feel uncomfortable with those people.あの人たちにはったものだと思っている。
A new difficulty presented itself.あらたな難が現れた。
Overcome all difficulties.あらゆる難に打ち勝つ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- hemmed in by the Boers?[CN] 被布尔人围在那里 Cavalcade (1933)
Stuck?[CN] 在这里? 7 Below (2012)
Now, ladies and gentlemen of the jury, you must know what justice can mean to a man who is defenseless because he is poor.[CN] 各位陪审员 你们一定明白 正义对于一个穷潦倒的人意味着什么 'G' Men (1935)
- Course you do. That's the problem with these Trotsky types, Brendan.[JA] これだから トロツキストは Close Encounters (2017)
My pool is sometimes troubled.[CN] 我的小池子有时会给人扰. The Mummy (1932)
You told Kosaku all about your money worries, but not a word to me![CN] 有难只对幸作说,半句没跟我讲 A Mother Should Be Loved (1934)
Until someone changes the program and puts some bloody kebabs or something stupid like that on, you know, that you don't know how to cook.[JA] ケバブとか 妙なメニューに 変わったら― るけどな Barbecue (2017)
You're in a jam and all you can think of is your money.[CN] 当你遇到境 你心里只想到自己的钱 It Happened One Night (1934)
You can't do that![JA] えっ そんな ります Absolute (2017)
Confused?[CN]  Design for Living (1933)
But since then, the Preysing Company has fallen on evil days.[CN] 但是此後, 普萊辛格公司 陷入了境. Grand Hotel (1932)
In a way, you feel as if you were in a different country, you feel like you're learning a new language when you learn certain things that are sometimes presented to you as challenges.[JA] 別の国に行って 新しい言葉を学んでる気分ね 何かを新しく学ぶ時って 難が伴うこともあるわ  ()

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り切る[こまりきる, komarikiru] in_grosser_Verlegenheit_sein [Add to Longdo]
り果てる[こまりはてる, komarihateru] in_grosser_Verlegenheit_sein [Add to Longdo]
[こまる, komaru] verlegen_sein, ratlos_sein, leiden [Add to Longdo]
[こんきゅう, konkyuu] Armut, Beduerftigkeit, -Not [Add to Longdo]
[こんく, konku] -Not, Schwierigkeiten [Add to Longdo]
[こんなん, konnan] Schwierigkeit, Muehsal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top