ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -回-, *回*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かいとう, kaitou] (n) คำตอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
転数[かいてんすう, kaitensuu] (n) ความเร็วรอบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かい, kai] TH: ครั้ง  EN: counter for occurrences
[まわす, mawasu] TH: หมุน  EN: to turn
[まわす, mawasu] TH: เวียนให้ทั่ว  EN: to revolve
[かいきょう, kaikyou] TH: มุสลิม
[かいきょう, kaikyou] EN:
数券[かいすうけん, kaisuuken] TH: ตั๋วราคาเดียวกันที่มีหลายใบขายเป็นชุดใช้สำหรับชำระค่าโดยสารเป็นต้น  EN: book of tickets
[かいめ, kaime] TH: ครั้งที่
[かいめ, kaime] EN:

Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[回, huí, ㄏㄨㄟˊ] to return, to turn around; a timeOriginally, a spiral signifying return
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Originally, a spiral signifying return, Rank: 172

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (ctr) (1) counter for occurrences; (2) counter for games, rounds, etc.; counter for innings (baseball); (P) [Add to Longdo]
し(P);廻し[まわし, mawashi] (n,n-suf) sumo wrestler's loincloth; (P) [Add to Longdo]
し引き鋸;し引きのこぎり[まわしびきのこぎり, mawashibikinokogiri] (n) bracket saw; sabre saw; saber saw [Add to Longdo]
し飲み[まわしのみ, mawashinomi] (n,vs) drinking in turn from one cup [Add to Longdo]
し金[まわしがね, mawashigane] (n) lathe dog [Add to Longdo]
し者[まわしもの, mawashimono] (n) spy; secret agent [Add to Longdo]
し車[まわしぐるま, mawashiguruma] (n) (hamster) wheel [Add to Longdo]
し蹴り[まわしげり, mawashigeri] (n) {MA} roundhouse kick; turning kick [Add to Longdo]
し読み[まわしよみ, mawashiyomi] (n) reading a book in turn [Add to Longdo]
す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book), #310 [Add to Longdo]
[huí fù, ㄏㄨㄟˊ ㄈㄨˋ, / ] "Re:"; in reply to (email); return (to some condition), #566 [Add to Longdo]
[huí jiā, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ, ] to return home, #736 [Add to Longdo]
[huí lai, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] return; come back, #776 [Add to Longdo]
[huí dào, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ, ] return to, #1,252 [Add to Longdo]
[huí dá, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ, ] reply; answer, #1,435 [Add to Longdo]
[huí qu, ㄏㄨㄟˊ ㄑㄩ˙, ] return; go back, #1,895 [Add to Longdo]
[huí yì, ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ, / ] to recall; recollection, #2,008 [Add to Longdo]
[huí bào, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄠˋ, / ] (in) return; reciprocation; payback; retaliation; to report back; to reciprocate, #3,527 [Add to Longdo]
[huí guī, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ, / ] to return (to previous condition); Hong Kong's return to Chinese sovereignty; to regress, #3,570 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."「ここのバスは1時間に何くらい出るのですか」「30分ごとに出ます」
'Can I help you?" "No, thank you. I'm just looking around."「何をさしあげましょうか」「いや、けっこう。ただ見てっているだけだから」
"Next time," he said.「次だよ」と彼は言った。
Japan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.1998年日本の輸出が輸入を778億ドル上った。
I succeeded in my first attempt.できたよ。
How often in a week do you take a bath?1週間に何お風呂に入りますか。
A passenger fainted, but the stewardess brought him around.1人の乗客が気を失ったが、スチュワーデスが彼の意識を復させた。
Be sure to take medicine three times a day.1日3必ず薬を服用する。
Take the medicine three times a day.1日に3、この薬を服用しなさい。
I am dead tired from walking around all day.1日中歩きって大変疲れた。
He will get better in two weeks.2週間ほどで彼は復するでしょう。
Because a new commodity is announced, it is in good supply every three months.3ヶ月に一、新商品が発表されるのできりがない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you think this can be used to promote World Theory ?[CN] 「セカイロン」のプロモーションに 今のこと使えないですかね? Reason (2017)
Yes.[CN] Part I (1988)
If you have an idea for your next work, could you tell us about it?[CN] 作の構想があれば お聞かせください Appeal (2017)
I am back[CN] 我今天 A Moment of Romance III (1996)
I hope you die three times![CN] 死んだらいいと思う! Affection (2017)
Go home![CN] Battle for the Planet of the Apes (1973)
Can you please pass these around?[CN] してもらっていいですか お願いします Appeal (2017)
With your permission, I shall participate in the selection.[CN] 僭越(せんえつ)ながら 今 選考に参加させていただく Appeal (2017)
Home![CN] Madame Bovary (1969)
Bring me a copy.[CN] 1冊 してください Appeal (2017)
Wait![CN] 怎么 Death by Hanging (1968)
Go home.[CN] Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
り込み[まわりこみ, mawarikomi] wraparound [Add to Longdo]
[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
帰分析(解析)[かいきぶんせき(かいせき), kaikibunseki ( kaiseki )] regression analysis [Add to Longdo]
顧録[かいころく, kaikoroku] memoirs [Add to Longdo]
[かいすう, kaisuu] count, number of times, frequency [Add to Longdo]
[かいせん, kaisen] line, circuit [Add to Longdo]
線インタフェース[かいせんインタフェース, kaisen intafe-su] line interface [Add to Longdo]
線インタフェースモジュール[かいせんインタフェースモジュール, kaisen intafe-sumoju-ru] line interface module [Add to Longdo]
線レート[かいせんレート, kaisen re-to] line rate [Add to Longdo]
線業者[かいせんぎょうしゃ, kaisengyousha] telecommunications carrier (PTT) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かい, kai] -Mal, Wiederkehr [Add to Longdo]
[かい, kai] MAL, WIEDERKEHR [Add to Longdo]
[まわす, mawasu] kreisen, drehen [Add to Longdo]
り道[まわりみち, mawarimichi] Umweg [Add to Longdo]
[まわる, mawaru] kreisen, drehen [Add to Longdo]
[かいろう, kairou] Korridor, Galerie [Add to Longdo]
[かいふく, kaifuku] Wiederherstellung, Genesung [Add to Longdo]
[かいそう, kaisou] (Rueck)Erinnerung, Reminiszenz [Add to Longdo]
[かいきょう, kaikyou] Islam [Add to Longdo]
数券[かいすうけん, kaisuuken] Sammelfahrkarte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top