ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

嘲笑

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嘲笑-, *嘲笑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, ] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory), #9,600 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘲笑[ちょうしょう, choushou] (n,vs) scorn; sneer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His classmates' jeers reduced him to tears.級友の嘲笑が彼に涙させた。
It is not good to ridicule him in public.公衆の面前で彼を嘲笑するのはよくない。
I can't stand being laughed at in front of others.私は他人の前で嘲笑されるのに耐えられない。
People used to laugh at him behind his back.人々は陰で彼を嘲笑したものだった。
People laughed at him.人々は彼を嘲笑った。
He exposed himself to the ridicule of his classmates.彼は級友の嘲笑を浴びた。
It's the way that she laughs at herself that endears her to me.彼女が自分で自分を嘲笑うのがわたしには魅力的だ。
"No, no! That isn't the smiling face we are looking for." It was a 'smirk' either that or a 'sneer'.「ちがうちがう僕らは求めてる笑顔はあんなじゃない」 それは『嗤い』もしくは『嘲笑』。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't know that she could smile... if it wasn't based on cruelty to others.[JA] あの人が嘲笑以外で 笑えるって知らなかったよ Livewire (2015)
It is also derisively known as 'snob hill.'"[JA] また、嘲笑的に知られている 「俗物の丘」とも呼ばれる San Andreas (2015)
- You never suspected it... but I laughed at you steadily from the altar to the grave.[CN] 一一直都是 我会嘲笑你一辈子的 Blithe Spirit (1945)
People mocked her.[JA] みんな彼女を嘲笑った Beauty and the Beast (2017)
To gloat and watch us squirm.[JA] 僕らがもがき苦しむのを見て 嘲笑うためさ White as the Driven Snow (2014)
Now, look here. You can tell me to go to the devil, but you can't laugh at me.[CN] 现在,看着这,你可以让我下地狱 但你决不能嘲笑 The Mummy (1932)
They laughed at me in court[CN] 他们在法庭上嘲笑 Bordertown (1935)
Pity we couldn't have fought the war out in a poker game.[CN] 别嘲笑我这乡下姑娘了 Gone with the Wind (1939)
No, no, I... [scoffs] if I do that, I'm just gonna start thinking about what they're doing to John and...[JA] いいえ、いや、私は... [嘲笑] もし私がそれをすれば、私はちょうど 考え始めよう 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
You may laugh at whatever I say to apologise to you. But I love you.[CN] 你可以嘲笑我对你道歉 的任何话语,可我爱你 Seduction (1929)
Shut up![CN] 你嘲笑任何高尚的体面的东西 Port of Shadows (1938)
You know, they've been ridiculed their whole lives, so they, you know... they pump up their stats.[JA] 彼等は生涯、嘲笑されてきた だから自分自身を盛るんだ Some Friggin' Fat Dude (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top