ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嘲-, *嘲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嘲, cháo, ㄔㄠˊ] to deride, to jeer at, to ridicule, to scorn
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  朝 (cháo ㄔㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,325

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháo, ㄔㄠˊ, ] to ridicule; to mock, #9,545 [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, ] see 哳, onomat., twitter; twittering sound, #9,545 [Add to Longdo]
[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, ] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory), #9,600 [Add to Longdo]
[cháo fèng, ㄔㄠˊ ㄈㄥˋ, / ] to sneer at; to ridicule; to taunt, #20,395 [Add to Longdo]
[cháo nòng, ㄔㄠˊ ㄋㄨㄥˋ, ] tease; poke fun at; make fun of, #33,549 [Add to Longdo]
[jiě cháo, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄠˊ, ] words or actions designed to avoid embarassment or ridicule, #108,096 [Add to Longdo]
[zhāo zhā, ㄓㄠ ㄓㄚ, ] onomat., twitter; twittering sound [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
り;けり(io)[あざけり, azakeri] (n,adj-no) ridicule; scorn [Add to Longdo]
り笑う[あざけりわらう, azakeriwarau] (v5u) to laugh to scorn [Add to Longdo]
る(P);ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P) [Add to Longdo]
[ちょうしょう, choushou] (n,vs) scorn; sneer [Add to Longdo]
[ちょうば, chouba] (n,vs) taunt; insult; abuse [Add to Longdo]
[ちょうろう, chourou] (n,vs) scorn; mockery; ridicule [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His classmates' jeers reduced him to tears.級友の笑が彼に涙させた。
It is not good to ridicule him in public.公衆の面前で彼を笑するのはよくない。
I can't stand being laughed at in front of others.私は他人の前で笑されるのに耐えられない。
People used to laugh at him behind his back.人々は陰で彼を笑したものだった。
People laughed at him.人々は彼を笑った。
He exposed himself to the ridicule of his classmates.彼は級友の笑を浴びた。
It's the way that she laughs at herself that endears her to me.彼女が自分で自分を笑うのがわたしには魅力的だ。
"No, no! That isn't the smiling face we are looking for." It was a 'smirk' either that or a 'sneer'.「ちがうちがう僕らは求めてる笑顔はあんなじゃない」 それは『嗤い』もしくは『笑』。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't know that she could smile... if it wasn't based on cruelty to others.[JA] あの人が笑以外で 笑えるって知らなかったよ Livewire (2015)
People mocked her.[JA] みんな彼女を笑った Beauty and the Beast (2017)
Oh, I could never hate you, and I know you must care about me.[CN] 别再弄我了 我可得到你的心,亲爱的 Gone with the Wind (1939)
- I'll overlook that insult. - Thank you.[CN] 一我不介意你的讽 一谢谢 Design for Living (1933)
Now, look here. You can tell me to go to the devil, but you can't laugh at me.[CN] 现在,看着这,你可以让我下地狱 但你决不能笑我 The Mummy (1932)
Think you're pretty enough to mock them?[CN] 你以為你漂亮到到可以弄蔑視別人嗎? Les Visiteurs du Soir (1942)
She makes a fool of me![CN] 她在弄我 Les Visiteurs du Soir (1942)
They laughed at me in court[CN] 他们在法庭上笑我 Bordertown (1935)
You want the DOJ to do anything other than laugh?[JA] その一部しか分かっていない 司法省がしたことをりたいの? Blackhat (2015)
No, no, I... [scoffs] if I do that, I'm just gonna start thinking about what they're doing to John and...[JA] いいえ、いや、私は... [笑] もし私がそれをすれば、私はちょうど 考え始めよう 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
You may laugh at whatever I say to apologise to you. But I love you.[CN] 你可以笑我对你道歉 的任何话语,可我爱你 Seduction (1929)
Shut up![CN] 你笑任何高尚的体面的东西 Port of Shadows (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top