ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嘆-, *嘆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嘆, tàn, ㄊㄢˋ] to sigh, to admire
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  堇 [jǐn, ㄐㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tàn, ㄊㄢˋ, / ] sigh; gasp; exclaim, #4,290 [Add to Longdo]
感叹[gǎn tàn, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ, / ] to sigh (with feeling), #6,381 [Add to Longdo]
叹息[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration), #8,348 [Add to Longdo]
惊叹[jīng tàn, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ, / ] to exclaim in admiration; a gasp of surprise, #11,965 [Add to Longdo]
赞叹[zàn tàn, ㄗㄢˋ ㄊㄢˋ, / ] to sigh or gasp in admiration; high praise, #13,922 [Add to Longdo]
叹气[tàn qì, ㄊㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] to sigh; to heave a sigh, #20,015 [Add to Longdo]
叹为观止[tàn wéi guān zhǐ, ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] to gasp in amazement; to acclaim as the peak of perfection, #26,645 [Add to Longdo]
哀叹[āi tàn, ㄞ ㄊㄢˋ, / ] lament; bewail; bemoan, #31,946 [Add to Longdo]
惊叹号[jīng tàn hào, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] exclamation mark!, #38,251 [Add to Longdo]
叹服[tàn fú, ㄊㄢˋ ㄈㄨˊ, / ] (to gasp) with admiration, #40,452 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[なげく, nageku] TH: โอดครวญ  EN: to lament
[なげく, nageku] TH: สลดใจ  EN: to grieve
[なげく, nageku] TH: ถอนหายใจ  EN: to sigh
かわしい[なげかわしい, nagekawashii] TH: โศกเศร้าเสียใจ  EN: sad

Japanese-English: EDICT Dictionary
;歎[たん, tan] (n) (1) sigh; (2) grief; lamentation [Add to Longdo]
かわしい[なげかわしい, nagekawashii] (adj-i) sad; wretched; deplorable; (P) [Add to Longdo]
かわしい事態[なげかわしいじたい, nagekawashiijitai] (n) deplorable situation [Add to Longdo]
き(P);歎き[なげき, nageki] (n) grief; lamentation; (P) [Add to Longdo]
き悲しむ[なげきかなしむ, nagekikanashimu] (v5m) to grieve and moan [Add to Longdo]
く(P);歎く[なげく, nageku] (v5k,vi) to sigh; to lament; to grieve; (P) [Add to Longdo]
願(P);歎願[たんがん, tangan] (n,vs,adj-no) entreaty; appeal; petition; (P) [Add to Longdo]
願書[たんがんしょ, tangansho] (n) (written) petition [Add to Longdo]
[たんしょう, tanshou] (n,vs) admiration [Add to Longdo]
声;歎声[たんせい, tansei] (n) sigh (of admiration or lamentation) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
'Ah' is an interjection.「ああ」は感詞だ。
"I lost my wallet," lamented John.「財布を無くした」ジョンはいた。
I am filled with admiration for your bravery.あなたの勇敢な行動には感しています。
Jesus wept.イエスはき悲しまれた。
You can regret it all you want but it won't do you any good now.いまさらいても、それこそ、後の祭だよ。
It is no use crying over spilt milk. [Proverb]こぼれたミルクをいても無駄だ。
Visitors to Switzerland admire the Alps.スイスを訪れるひとはアルプスに感する。
There's no use crying over split milk. [Proverb]すでに起こったこといても無駄だ。
The picture set her wondering.その絵を見て彼女は驚した。
The mother was still grieving over her child's death.その母親は子供の死をいまだにき悲しんでいた。
Everyone marvel at her courage.みんな彼女の勇気に驚した。
In her misery Mary looked to her husband for help.メアリーは悲の中で夫に助けを頼った。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かわしい[なげかわしい, nagekawashii] bedauernswert, beklagenswert [Add to Longdo]
[なげく, nageku] klagen, beklagen, jammern, trauern [Add to Longdo]
[たんそく, tansoku] Seufzer, -Klage [Add to Longdo]
[たんがん, tangan] Gesuch, instaendige_Bitte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top