ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -善-, *善*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[善, shàn, ㄕㄢˋ] good, virtuous, charitable, kind
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]      丷 [ha, ㄏㄚ˙]  一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To give someone food 羊 and conversation 口, Rank: 749

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] to kill; to injure, #3,881 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] good (virtuous); benevolent; well-disposed; good at sth; to improve or perfect, #3,881 [Add to Longdo]
[wán shàn, ㄨㄢˊ ㄕㄢˋ, ] perfect; complete, #1,183 [Add to Longdo]
[gǎi shàn, ㄍㄞˇ ㄕㄢˋ, ] to make better; to improve, #1,298 [Add to Longdo]
[shàn liáng, ㄕㄢˋ ㄌㄧㄤˊ, ] good and honest; kind-hearted, #4,854 [Add to Longdo]
[shàn yú, ㄕㄢˋ ㄩˊ, / ] be good at; be adept in, #5,032 [Add to Longdo]
[cí shàn, ㄘˊ ㄕㄢˋ, ] benevolent; charitable, #5,412 [Add to Longdo]
[tuǒ shàn, ㄊㄨㄛˇ ㄕㄢˋ, ] appropriate; proper, #7,329 [Add to Longdo]
[shàn yì, ㄕㄢˋ ㄧˋ, ] goodwill; good-will, #11,811 [Add to Longdo]
[bù shàn, ㄅㄨˋ ㄕㄢˋ, ] bad; ill; not good at; not to be pooh-poohed; quite impressive, #12,719 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
い行い[よいおこない, yoiokonai] (n) กุศลกรรม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぜん, zen] (n) (ant [Add to Longdo]
い悪い[よいわるい, yoiwarui] (exp,adv) good or bad; merits or demerits; quality; suitability [Add to Longdo]
い行い[よいおこない, yoiokonai] (n) good deed [Add to Longdo]
かれと思う[よかれとおもう, yokaretoomou] (exp,v5u) to wish to go well; to have good intentions [Add to Longdo]
かれ悪しかれ;良かれ悪しかれ[よかれあしかれ, yokareashikare] (exp,adv) good or bad; right or wrong; for better or for worse; rightly or wrongly [Add to Longdo]
き程[よきほど, yokihodo] (n,adv) (arch) greatly; considerably [Add to Longdo]
くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully [Add to Longdo]
くも[よくも, yokumo] (adv) (uk) How dare ...; (P) [Add to Longdo]
くもそんなことを[よくもそんなことを, yokumosonnakotowo] (exp) (uk) How dare you!; How can you have the nerve? [Add to Longdo]
くもまあ[よくもまあ, yokumomaa] (exp) (uk) How dare you!; How can you have the nerve? [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
During my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.10代の初めの頃、私は両親と必ずしも最の関係にあったわけではなかった。
The trade imbalance between two nations should be improved.2国間の貿易上のアンバランスを改しなければならない。
That fellow can't tell right from wrong.あいつは悪の区別がない。
Your goodwill sank into my heart.あなたの意は身にしみました。
We'll do our best, thank you.ありがとう。最を尽くします。
A generous man contributed some two billion yen to charity.ある気前の良い男性が、およそ二十億円を慈団体に寄付した。
Any virtuous idea can be vicious in itself.いかなる意の考えもそれ自体はあくでありうる。
If you do anything at all, you must do your best.いやしくも何かやるなら最を尽くしなさい。
It goes without saying that honesty is the best policy in many ways.いろいろな意味で、正直が最の策であることは言うまでもない。
The situation, I am sure, will be improved.きっと事態は改されるであろうと思います。
The coach accused us of not doing our best.コーチは、私達が最を尽くさなかった、といって非難した。
We will try to correct it in order to straighten out our finances.このお支払いの問題が解決できるよう、ご指摘の件を改すべく努力いたします。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よい, yoi] -gut [Add to Longdo]
[ぜんあく, zen'aku] Gut_und_Boese, Qualitaet [Add to Longdo]
[ぜんい, zen'i] gute_Absicht, guter_Sinn, guter_Wille, guter_Glaube [Add to Longdo]
[ぜんりょう, zenryou] -gut, tugendhaft, aufrichtig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top