ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

商人

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -商人-, *商人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商人[shāng rén, ㄕㄤ ㄖㄣˊ, ] merchant; businessman, #5,692 [Add to Longdo]
商人银行[shāng rén yín háng, ㄕㄤ ㄖㄣˊ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] merchant banking [Add to Longdo]
威尼斯商人[Wēi ní sī shāng rén, ㄨㄟ ㄋㄧˊ ㄙ ㄕㄤ ㄖㄣˊ, ] the Merchant of Venice by William Shakespeare [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
商人[しょうにん(P);あきんど;あきうど;あきゅうど;あきびと, shounin (P); akindo ; akiudo ; akyuudo ; akibito] (n,adj-no) trader; shopkeeper; merchant; (P) [Add to Longdo]
商人[しょうにんまち, shouninmachi] (n) business street [Add to Longdo]
商人気質[しょうにんかたぎ, shouninkatagi] (n) mercantile mind-set; mercenary spirit; being intent on making a profit [Add to Longdo]
商人気質[しょうにんかたぎ, shouninkatagi] (n) mercantile mind-set; mercenary spirit; being intent on making a profit [Add to Longdo]
商人根性[しょうにんこんじょう, shouninkonjou] (n) mercenary spirit; commercial motives; a nose for profit; moneygrubbing disposition [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The merchant deals in silk goods.あの商人は絹織物を商う。
One night a merchant was walking up the slope on his way home.ある晩、ひとりの商人が帰り道にその坂を登っていた。
Still others are traders who have always lived by trading and continue to follow their traditional ways.さらにその他には、常に物々交換で生きていてその伝統的な方法に従事し続けている商人たちもいる。
George set up as a merchant.ジョージは商人として身を立てた。
The industrious merchant worships his ancestors.その勤勉な商人は自分の祖先を崇拝しています。
As a result, he became a great merchant.その結果として、彼は偉大な商人になった。
That boy was so clever that he was helpful to the merchant in dealing.その少年は頭がよかったので、商人の取引に役立った。
Napoleon called the English a nation of shopkeepers.ナポレオンは、イギリス人を商人の国民と呼んだ。
Mr Brown is a wool merchant.ブラウンさんは羊毛を扱う商人です。
Royal Shakespeare Company is presenting The Merchant of Venice next week.ロイヤルシェイクスペア劇団は来週「ベニスの商人」を上演することになっている。
The rich merchant adopted the boy and made him his heir.金持ちの商人はその子を養子にして跡取りとした。
The peddler carried a big bundle on his back.商人は大きな包みを背負って運んだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
商人[しょうにん, shounin] Kaufmann, Haendler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top