ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -唯-, *唯*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[唯, wéi, ㄨㄟˊ] only; sole
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: -, Rank: 1094

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, ] -ism; only; alone, #1,086 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] yes, #1,086 [Add to Longdo]
物主义[wéi wù zhǔ yì, ㄨㄟˊ ㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] materialism, philosophical doctrine that physical matter is the whole of reality, #20,330 [Add to Longdo]
心主义[wéi xīn zhǔ yì, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness, #31,179 [Add to Longdo]
辩证物主义[biàn zhèng wéi wù zhǔ yì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄨㄟˊ ㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] dialectical materialism, #34,358 [Add to Longdo]
物论[wéi wù lùn, ㄨㄟˊ ㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] the philosophy of materialism, doctrine that physical matter is the whole of reality, #36,016 [Add to Longdo]
心论[wéi xīn lùn, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ, / ] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness, #47,562 [Add to Longdo]
任人[rèn rén wéi qīn, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄣ, / ] to appoint people by favoritism (成语 saw); nepotism; corrupt appointment, #61,524 [Add to Longdo]
任人[rèn rén wéi xián, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˊ, / ] to appoint people according to their merits (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity, #72,647 [Add to Longdo]
[wéi yī, ㄨㄟˊ ㄧ, ] only; sole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々諾々として;諾諾として[いいだくだくとして, iidakudakutoshite] (exp) readily; willingly [Add to Longdo]
そこへ行きさえすれば良い[ただそこへいきさえすればよい, tadasokoheikisaesurebayoi] (exp) have (need) only to go there [Add to Longdo]
でさえ[ただでさえ, tadadesae] (adv) (uk) even at the best of times; (even) under normal circumstances; in addition to [Add to Longdo]
[ゆいいつ(P);ゆいつ(P), yuiitsu (P); yuitsu (P)] (adj-no,adv) only; sole; unique; (P) [Add to Longdo]
一神教[ゆいいつしんきょう, yuiitsushinkyou] (n) (See 一神教) monotheism [Add to Longdo]
一度[ただいちど, tadaichido] (n) only once [Add to Longdo]
一不二[ゆいいつふじ, yuiitsufuji] (n,adj-no) one and only; unique [Add to Longdo]
一無二[ゆいいつむに, yuiitsumuni] (adj-na,n,adj-no) one and only; unique [Add to Longdo]
一無比[ゆいいつむひ, yuiitsumuhi] (n,adj-no) one and only; unique [Add to Longdo]
我独尊[ゆいがどくそん, yuigadokuson] (n) self-conceit; self-centeredness; vainglory [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"That's the one problem", he said angrily.「それが一の欠点だ」と彼は怒って言った。
Parrots are the only animal that can imitate human speech.オウムは、人間の言葉を真似することができる一の動物です。
Politics is perhaps the only profession for which no preparation is thought necessary.おそらく政治は何も準備を必要としない一の職業である。
Gambling was by no means his only source of income.ギャンブルが彼の一の収入源というわけでは決してなかった。
This letter is the only key to the mystery.この手紙はなぞを解く一の手がかりだ。
The only thing in the world which one can never receive or give too much is love.この世で、いくら受けても受けすぎることはなく、いくら与えても与えすぎることのない一のものは愛情である。
The sole equality on earth is death.この地上で一無二の平等は死である。
The only person who's looking forward to Miss Cobb's return.コブさんの帰るのを待ちわびている一の人間、ということです。
This is your only chance.これは君には一の機会である。 [M]
This is the only thing that was left.これは残された一のものです。
This is the only camera I've got.これは私が持っている一のカメラだ。
Although I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.一、人生に意味を与えてくれるような芸術作品の中に美しい人生と言うものも含めて考える事によって、私は後にこの途方もない考えを修正したのだが、それでも私が尊重していたのはやはり美であった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone who has forgotten everything else but you.[CN] 一個能忘記一切, 但獨不能忘記你的人. Grand Hotel (1932)
It's the only sensible thing to do.[CN] 这是一合理的选择 Design for Living (1933)
In a case like this, a secret vote is the only way to bring out into the open how we are all thinking.[JP] こういうケースは 匿名投票が 皆さんの考えを明るみに出す 一の方法です And Then There Were None (1945)
It's his only hope!"[CN] 这是他一的机会!" The Phantom Carriage (1921)
Only in her case it was of natural causes.[JP] 一彼女の場合だけ自然死だ Forbidden Planet (1956)
I'd pay you now, only all I had when I jumped off the yacht was a watch.[CN] 我原本可以现在就付钱给你 但我身上一值钱的表也被我当了 It Happened One Night (1934)
Only my wife and I were immune.[JP] 一、私と妻には免疫があった Forbidden Planet (1956)
It's the only alibi the boy offered, and he couldn't back it up with any details.[JP] そう 少年の一の アリバイだが 何も思い出せなかった 12 Angry Men (1957)
She's the only mother we have.[CN] 她是我们一的母亲 A Mother Should Be Loved (1934)
Her only wish is that both of you become great men.[CN] 一的希望只是你们成材 A Mother Should Be Loved (1934)
I had to. I was in a jam. I had killers on me.[JP] 刺客に追われ 一の逃げ道だった Hollow Triumph (1948)
You're the only married couple in this park.[CN] 你们是到这公园里的一的一对夫妻 One Hour with You (1932)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆい, yui] ALLEIN, NUR [Add to Longdo]
[ゆいいつ, yuiitsu] -einzig, alleinig [Add to Longdo]
心論[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]
物論[ゆいぶつろん, yuibutsuron] Materialismus [Add to Longdo]
理論[ゆいりろん, yuiriron] Rationalismus [Add to Longdo]
美主義[ゆいびしゅぎ, yuibishugi] Aesthetizismus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top