ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

員名

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -員名-, *員名*
Japanese-English: EDICT Dictionary
員名[いんめい, inmei] (n) member name [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you name the leaders involved?[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}你可以把哪些委員名單告訴我們嗎? The Soong Sisters (1997)
It's a list of all the people banned by the Gaming Commission.[CN] 上面記錄了被賭博委員會禁止的人員名 It Was a Very Good Year (2012)
All Joes present and accounted for.[CN] 這是人員名 G.I. Joe: Retaliation (2013)
We're gonna need a list of all your employees.[CN] 我們需要你的僱員名 The Show Must Go On (2014)
You two fetch it, I'll keep her in my sights, then we'll remove her from the payroll for good.[JA] 二人が取りに行き 俺が彼女を見張る その後で彼女を従業員名簿から 永遠に削除しよう King of the Damned (2014)
Mr. Hostetler, please be aware, if you expel us, I shall be forced to make your condition known to every employee in your company directory.[JA] ホステトラーさん 覚悟して欲しい 僕らを追い出すなら 社員名簿に載ってる全従業員に Paint It Black (2014)
Here's the list of all the people that work here.[CN] 這是所有的工作人員名 The Show Must Go On (2014)
That land zoned for public use was sold by resolution of the governing committee to a private company owned by a sitting councilman.[CN] 劃定公用的土地 被委員會賣給了 一個議員名下的公司 Hands Over the City (1963)
I'm pulling you off the payroll.[JA] 従業員名簿から はずしておく Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Okay, well, listen, we're gonna need a list of names, and we have to talk to the rest of the employees.[CN] 好吧 我們需要一份裁員名單 還要跟其他的僱員都聊聊 Shadows (2011)
It's the attendance roster for the Bread Instead of Bullets Club dated October 3rd, 1945.[CN] 是'只要麵包不要子彈社團'的會員名冊... ...1945年10月3日. The Majestic (2001)
"I, Peter Appleton, by way of purging myself of my indiscretions renounce my membership in the Communist Party and provide the names of fellow members that those persons may have the opportunity to do as I have done."[CN] "我, 比特 阿普頓, 為了洗刷 我自己不檢點的行為... ...正式宣佈放棄共產黨籍... ...並且提供成員名單... The Majestic (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top