ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

命令

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -命令-, *命令*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
命令[mìng lìng, ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command, #3,645 [Add to Longdo]
行政命令[xíng zhèng mìng lìng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, ] executive order, #38,000 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
命令[めいれい, meirei] (n, vt) คำสั่ง,ออกคำสั่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
命令[めいれいけい, meireikei] รูปคำสั่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
命令[めいれい, meirei] (n,vs) (1) order; command; decree; directive; (2) {comp} (software) instruction; statement; (P) [Add to Longdo]
命令を下す[めいれいをくだす, meireiwokudasu] (exp,v5s) to give an order [Add to Longdo]
命令を伝える[めいれいをつたえる, meireiwotsutaeru] (exp,v1) to pass on an order; to pass the word [Add to Longdo]
命令アドレスレジスタ[めいれいアドレスレジスタ, meirei adoresurejisuta] (n) {comp} instruction address register; program register; instruction pointer register [Add to Longdo]
命令コード[めいれいコード, meirei ko-do] (n) {comp} Operation Code; opcode [Add to Longdo]
命令サイクル[めいれいサイクル, meirei saikuru] (n) {comp} instruction cycle [Add to Longdo]
命令セット[めいれいセット, meirei setto] (n) {comp} instruction set [Add to Longdo]
命令セットアーキテクチャ[めいれいセットアーキテクチャ, meirei settoa-kitekucha] (n) {comp} instruction set architecture [Add to Longdo]
命令ポインタレジスタ[めいれいポインタレジスタ, meirei pointarejisuta] (n) {comp} instruction address register; program register; instruction pointer register [Add to Longdo]
命令レジスタ[めいれいレジスタ, meirei rejisuta] (n) {comp} instruction register [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I did that work on the orders of my boss.あの仕事は上司の命令でやった。
The servants tried to carry out their master's order.お手伝いさんたちは主人の命令を実行しようと努めた。
Ken told his dog to wait there.ケンは自分の犬に、そこで待つように命令した。
This order is to be obeyed to the letter.この命令は厳守すべき。
The same sentence could have the force of a command.その同じ文が命令の力を持つことがあるのだろう。
Some soldiers were reluctant to obey the commands.その命令に嫌々従う兵もいた。
There is nothing for it but to obey the order.その命令に従うより他に仕方ない。
Ms. White ordered that Tom should stay after school.ホワイト先生はトムに放課後居残るように命令した。
Lincoln ordered that all the slaves in the country should be set free.リンカーンは、全国の奴隷を解放せよと命令した。
The doctor has ordered the patient to abstain from wine.医者は患者にワインを控えるように命令した。
His doctor ordered him to rest.医者は彼に休養するように命令した。
By what authority do you order me to do this?何の権威であなたは私にこれをしろと命令するのか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
命令[めいれい, meirei] instruction, statement, command [Add to Longdo]
命令アドレスレジスタ[めいれいアドレスレジスタ, meirei adoresurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
命令コード[めいれいコード, meirei ko-do] Operation Code, opcode [Add to Longdo]
命令サイクル[めいれいサイクル, meirei saikuru] instruction cycle [Add to Longdo]
命令セット[めいれいセット, meirei setto] instruction set [Add to Longdo]
命令ポインタレジスタ[めいれいポインタレジスタ, meirei pointarejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
命令レジスタ[めいれいレジスタ, meirei rejisuta] instruction register [Add to Longdo]
命令形式[めいれいけいしき, meireikeishiki] instruction format [Add to Longdo]
命令再試行[めいれいさいしこう, meireisaishikou] instruction execution retry [Add to Longdo]
命令実行段階[めいれいじっこうだんかい, meireijikkoudankai] execution cycle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
命令[めいれい, meirei] Befehl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top