ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -命-, *命*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[命, mìng, ㄇㄧㄥˋ] life; destiny, fate, luck; an order, instruction
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] An order 令 given by mouth 口, Rank: 258

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mìng, ㄇㄧㄥˋ, ] life; fate; order, #2,199 [Add to Longdo]
[shēng mìng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ, ] life (force), #849 [Add to Longdo]
[gé mìng, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] (political) revolution, #855 [Add to Longdo]
[mìng yùn, ㄇㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, / ] fate; destiny, #2,896 [Add to Longdo]
[mìng lìng, ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command, #3,645 [Add to Longdo]
[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, ] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it, #5,289 [Add to Longdo]
[rèn mìng, ㄖㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, ] to appoint and nominate, #5,873 [Add to Longdo]
寿[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿 / ] life span; life expectancy, #6,283 [Add to Longdo]
[mìng míng, ㄇㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, ] name; naming, #6,328 [Add to Longdo]
使[shǐ mìng, ㄕˇ ㄇㄧㄥˋ, 使] a (diplomatic or other) mission, #6,681 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いのち, inochi] (n) ชีวิต
[めいれい, meirei] (n, vt) คำสั่ง,ออกคำสั่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
令形[めいれいけい, meireikei] รูปคำสั่ง
[いのちづな, inochizuna] (n) 1.เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เวลาทำงานในที่สูง หรือบนเรือ
2.ฟางเส้นสุดท้าย (มีความหมายว่า เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสุดท้าย ถ้าไม่มีสิ่งที่พูดมาข้างต้น จะไม่สามารถทำให้ลุล่วงสำเร็จไปได้ หรือว่าทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก หรืออันตรายถึงชีวิต)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
じる[めいじる, meijiru] TH: สั่ง  EN: to order

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めい, mei] (n) (1) (sometimes written as 生) (See 生) life; life force; (2) lifetime; lifespan; (3) most important thing; foundation; core; (4) (arch) paired tattoos of the "life" kanji on the upper arms of a man and woman (indicating unwavering love); (5) (arch) fate; destiny; karma; (P) [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) command; decree; (2) life; (3) destiny [Add to Longdo]
がけ(P);懸け(P);掛け(oK)[いのちがけ, inochigake] (n,adj-no) (1) risking one's life; (2) life and death; risky; desperate; (P) [Add to Longdo]
じる[めいじる, meijiru] (v1,vt) to order; to command; to appoint; (P) [Add to Longdo]
じ終わる[めいじおわる, meijiowaru] (v5r) to finish giving orders [Add to Longdo]
ずる[めいずる, meizuru] (vz,vt) to command; to appoint; (P) [Add to Longdo]
にかかわる;に係わる;に関わる[いのちにかかわる, inochinikakawaru] (exp,v5r) to be a matter of life or death [Add to Longdo]
に依り[めいにより, meiniyori] (n) under the orders of; by order (command) [Add to Longdo]
に別条はない[いのちにべつじょうはない, inochinibetsujouhanai] (exp) (id) (See 別状) (one's) life is not in danger; not life-threatening [Add to Longdo]
の綱[いのちのつな, inochinotsuna] (n) the thread of life [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One million people lost their lives in the war.100万人の人々がその戦争でを落とした。
The 19th century saw the Industrial Revolution.19世紀には事業革が起こった。
Only one little boy survived the traffic accident.1人の少年だけが交通事故から一をとりとめた。
That looks like an awful lot for two people.2人にとってそれは恐ろしい運であるように思える。
Seventy or eighty years is the normal span of a man's life.70年もしくは80年が人間の普通の寿期間である。
Her brother nearly died in a traffic accident nine years ago.9年前、彼女のお兄さんは交通事故で危うくを落とすところでした。
You must work hard if you are to succeed.あなたが成功するつもりでいるのなら、一生懸働かなければならない。
You don't have to work so hard.あなたはそんなに一生懸に働く必要はない。
You should study English harder.あなたはもっと一生懸に英語を勉強すべきです。
All you have to do is study harder.あなたはもっと一生懸勉強しさえすればいいのです。
You have only to study hard, and you will pass the test.あなたは一所懸勉強しさえすればよい、そうすれば試験に合格するだろう。
You must study English hard.あなたは一生懸英語を勉強しなければならない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
名機関[めいめいきかん, meimeikikan] naming-authority [Add to Longdo]
名規則[めいめいきそく, meimeikisoku] naming rule [Add to Longdo]
名副領域[めいめいふくりょういき, meimeifukuryouiki] naming-subdomain [Add to Longdo]
名方法引数[めいめいほうほうひきすう, meimeihouhouhikisuu] naming rules parameter [Add to Longdo]
名領域[めいめいりょういき, meimeiryouiki] naming domain [Add to Longdo]
[めいれい, meirei] instruction, statement, command [Add to Longdo]
令アドレスレジスタ[めいれいアドレスレジスタ, meirei adoresurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
令コード[めいれいコード, meirei ko-do] Operation Code, opcode [Add to Longdo]
令サイクル[めいれいサイクル, meirei saikuru] instruction cycle [Add to Longdo]
令セット[めいれいセット, meirei setto] instruction set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[めい, mei] Leben [Add to Longdo]
[めい, mei] BEFEHL, SCHICKSAL, LEBEN [Add to Longdo]
[めいれい, meirei] Befehl [Add to Longdo]
懸け[いのちがけ, inochigake] auf_Leben_und_Tod, lebensgefaehrlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top