ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -呼-, *呼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[呼, hū, ㄏㄨ] to breathe, to exhale, to sigh; to call, to shout
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  乎 [, ㄏㄨ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 843

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hū, ㄏㄨ, ] to call; to cry; to shout; to breath out; to exhale, #4,692 [Add to Longdo]
[hū xī, ㄏㄨ ㄒㄧ, ] breathe, #2,812 [Add to Longdo]
[hū yù, ㄏㄨ ㄩˋ, / ] to call on (sb to do sth); to appeal (to); an appeal, #3,913 [Add to Longdo]
[zhāo hu, ㄓㄠ ㄏㄨ˙, ] to call out to sb; to greet sb; to inform sb; to instruct sb to do sth; to take care of sb, #7,409 [Add to Longdo]
[huān hū, ㄏㄨㄢ ㄏㄨ, / ] cheer for; acclaim, #8,803 [Add to Longdo]
[chēng hu, ㄔㄥ ㄏㄨ˙, / ] to call; to address as; appellation, #9,057 [Add to Longdo]
[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, ] sound of wind blowing, #9,324 [Add to Longdo]
[hū shēng, ㄏㄨ ㄕㄥ, / ] a shout; fig. opinion or demand, esp. expressed by a group, #9,456 [Add to Longdo]
[hū huàn, ㄏㄨ ㄏㄨㄢˋ, / ] to call out (a name etc); to shout, #9,703 [Add to Longdo]
打招[dǎ zhāo hu, ㄉㄚˇ ㄓㄠ ㄏㄨ˙, ] to greet sb by word or action; to give prior notice, #10,570 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
び出す[よびだす, yobidasu] TH: เรียกออกมา  EN: to summon
び出す[よびだす, yobidasu] TH: เรียกมารับสาย  EN: to call (e.g. phone)
[よぶ, yobu] TH: เรียก  EN: to call
[よぶ, yobu] TH: เชิญ  EN: to invite

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばれる[よばれる, yobareru] (v1,vi) (1) (passive of ぶ) to be called (a name); to be referred to (as); (2) to be treated to something (e.g. a meal); to be invited to [Add to Longdo]
ばれるプログラム[よばれるプログラム, yobareru puroguramu] (n) {comp} called program; subprogram [Add to Longdo]
ばわり[よばわり, yobawari] (vs) to call (e.g. somebody a thief); to denounce; to brand as [Add to Longdo]
ばわる[よばわる, yobawaru] (v5r,vi) to call out; to shout [Add to Longdo]
[よび, yobi] (n) (See 御び) call; invitation [Add to Longdo]
びかけ(P);び掛け(P)[よびかけ, yobikake] (n) call; appeal; (P) [Add to Longdo]
びかける(P);び掛ける(P);掛ける[よびかける, yobikakeru] (v1,vt) to call out to; to accost; to address (crowd); to appeal; (P) [Add to Longdo]
びにやる;びに遣る[よびにやる, yobiniyaru] (v5r) to send for (doctor, etc.) [Add to Longdo]
び塩[よびじお, yobijio] (n) desalting (drawing salt) from salted food; salt used for desalting [Add to Longdo]
び屋[よびや, yobiya] (n) promoter [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are you sure you want to call the police?" I asked her.「本当に警察をびたいのか」と僕は彼女に尋ねた。 [M]
Please move to the rear (of the bus).<乗客へのびかけ>(バスの)中へお詰め願います。
Two stockings are called a pair of stockings.2枚の靴下は1足の靴下とばれる。
An angle of 90 degrees is called a right angle.90度の角度は直角とばれている。
It is called a lily.lilyとばれています。
The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.アザラシは夜にいっそう頻繁に浮上してくるのだから、熊がアザラシを吸孔のところで捕まえる可能性は夕暮れ以降により高くなるのである。
He will come if you call him.あなたがべば、彼はくるでしょう。
What should I call you?あなたのことをなんとおびしたらいいでしょうか。
Please excuse me for calling you by your first name.あなたのことをファーストネームでぶ事をお許し下さい。
What do you call your father?あなたの家ではお父さんのことをなんとびますか。
You had better send for the doctor at once.あなたはすぐに医者をびに行った方がよい。
Didn't you hear your name called?あなたは名前をばれたのが聞こえなかったのですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ばれるプログラム[よばれるプログラム, yobareru puroguramu] called program, subprogram [Add to Longdo]
び出し[よびだし, yobidashi] call [Add to Longdo]
び出し時間[よびだしじかん, yobidashijikan] access time [Add to Longdo]
び出し法[よびだしほう, yobidashihou] access mode [Add to Longdo]
び出し命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] call instruction [Add to Longdo]
び出す[よびだす, yobidasu] to call, to summon, to invoke [Add to Longdo]
び名[よびな, yobina] mnemonic-name [Add to Longdo]
ぶプログラム[よぶプログラム, yobu puroguramu] calling program [Add to Longdo]
出し[よびだし, yobidashi] calling [Add to Longdo]
出し列[よびだしれつ, yobidashiretsu] calling sequence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
び出す[よびだす, yobidasu] herausrufen, laden, vorladen, zitieren [Add to Longdo]
び声[よびごえ, yobigoe] -Ruf, -Schrei [Add to Longdo]
び戻す[よびもどす, yobimodosu] zurueckrufen [Add to Longdo]
び鈴[よびりん, yobirin] Klingel [Add to Longdo]
[よぶ, yobu] -rufen, zu_sich_rufen, einladen, nennen, benennen [Add to Longdo]
[こきゅう, kokyuu] -Atem, Atemzug, Atmung [Add to Longdo]
[こおう, koou] im_Einklang_handeln, im_Einverstaendnis_handeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top