ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

员工

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -员工-, *员工*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
员工[yuán gōng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] staff; personnel; employee, #1,512 [Add to Longdo]
教职员工[jiào zhí yuán gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] teaching and administrative staff, #40,376 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"He had very little rapport with his staff and his dispatches..."[CN] 他和员工没几篇报道 还有他的派遣... Burn After Reading (2008)
Look, these are not white-collar people.[CN] 你看 这些员工不是白人 Mad Money (2008)
Rapport. "Very little rapport[CN] 报道? 他和员工不和睦... Burn After Reading (2008)
Springer accepted the risk that the bomb threat was genuine rather than lose profits by evacuating their workers.[CN] Springer 宁可冒着炸弹恐吓是真的风险... 也不愿损失利润,疏散员工 The Baader Meinhof Complex (2008)
Let's see, times the employee overhead at 525, plus my finder's fee...[CN] 算算 员工日常费用是525 加上我的发现者酬劳 Strange Wilderness (2008)
Staff meeting at 9:00.[CN] 员工会议在9点 The Proposal (2009)
- We spoke to the desk clerk, and he only recalls seeing you check in.[CN] - 我们问过前台员工 他记得只有你一个人进来 Deception (2008)
And if you want, I could probably get you an additional 10º/º with my employee discount.[CN] 假如你有意要买的话 我可以给你再打个九折 这个是员工优惠 21 (2008)
We are deeply sorry that workers were injured...[CN] 我们对受伤员工深表歉意 The Baader Meinhof Complex (2008)
You spend your life chatting up the staff.[CN] 你这一辈子都在和员工聊天 How to Lose Friends & Alienate People (2008)
I'm trying to locate the patient-employee manifest for St. Matthew's Hospital.[CN] 你帮我弄一份 圣马修医院的病人和员工的名单 Mirrors (2008)
You're one of the good ones.[CN] 你是好员工之一 The Lazarus Project (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top