ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -告-, *告*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[告, gào, ㄍㄠˋ] to tell, to inform, to announce; to accuse
Radical: , Decomposition:   牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To speak 口 with the force of an ox 牛, Rank: 310

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gào, ㄍㄠˋ, ] to tell; to inform; to say, #3,565 [Add to Longdo]
[gào su, ㄍㄠˋ ㄙㄨ˙, / ] to tell; to inform; to let know, #436 [Add to Longdo]
[bào gào, ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] to inform; report; make known; speech; talk; lecture, #568 [Add to Longdo]
广[guǎng gào, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] to advertise; a commercial, #1,020 [Add to Longdo]
[gōng gào, ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ, ] post; announcement, #1,911 [Add to Longdo]
[jǐng gào, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄠˋ, ] to warn; to admonish, #4,568 [Add to Longdo]
[bèi gào, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ, ] defendant, #4,864 [Add to Longdo]
[gào bié, ㄍㄠˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] to leave; to bid farewell to; to say good-bye to, #5,035 [Add to Longdo]
[yuán gào, ㄩㄢˊ ㄍㄠˋ, ] complainant; plaintiff, #6,035 [Add to Longdo]
[bèi gào rén, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, ] defendant (in legal case), #7,324 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[つげぐち, tsugeguchi] (n) ฟ้อง (ฟ้องคุณครู,ฟ้องแม่,ฟ้องพ่อ,ฟ้องผู้ใหญ่)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
げる[つげる, tsugeru] TH: แจ้ง  EN: to inform

Japanese-English: EDICT Dictionary
げる[つげる, tsugeru] (v1,vt) to inform; to tell; to ring (bell, alarm, warning, etc.); (P) [Add to Longdo]
げ口;口(io)[つげぐち, tsugeguchi] (n,vs) (See 密) tell-tale [Add to Longdo]
[こくる;コクる, kokuru ; koku ru] (v5r,vt) (sl) (from 白する) (See 白) to confess (one's love); to propose (marriage); to ask out (on a date) [Add to Longdo]
[こっかい, kokkai] (n) confession [Add to Longdo]
解師[こっかいし, kokkaishi] (n) (obsc) confessor [Add to Longdo]
[こくじ, kokuji] (n,vs) notice; bulletin; (P) [Add to Longdo]
示板[こくじばん, kokujiban] (n) bulletin board [Add to Longdo]
[こくじ, kokuji] (n) farewell address [Add to Longdo]
[こくそ, kokuso] (n,vs,adj-no) accusation; complaint; charge; legal action; (P) [Add to Longdo]
訴人[こくそにん, kokusonin] (n) complainant; plaintiff [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I care very deeply for you", she confessed.「すごくあなたが気になるの」と彼女は白した。
"The accused" is a legal term.「被人」という言葉は法律用語である。
It was sensible of you to follow her advice.あなたが彼女の忠に従ったのは賢明でした。
I hope you won't mind if I give you some advice?あなたにひとつ忠してもいいですか。
I'd like to give you a piece of advice.あなたに一言忠したい。
I wish I had asked you for advice.あなたに忠を聞いておけばよかったのだが。
Had it not been for your advice he would have been ruined.あなたの忠がなかったならば、彼は駄目になっていたでしょう。
If it had not been for your advice, I could not have succeeded.あなたの忠がなかったら、私は成功しなかっただろう。
If it were not for your advice I would fail.あなたの忠がなかったらあなたは失敗するだろう。
Without your advice, I would have been at a loss.あなたの忠がなければ、私は途方にくれたことだろう。
Acting on your advice, I've decided to exercise more regularly.あなたの忠に従い、私は運動をもっと規則正しくすることに決めました。
Thanks to your advice, I got over the hardship.あなたの忠のおかげで、私は難局を乗り越えることが出来た。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
げる[つげる, tsugeru] sagen, ansagen, mitteilen, berichten [Add to Longdo]
[こくはつ, kokuhatsu] Klage, Anklage, Anzeige [Add to Longdo]
[こくはく, kokuhaku] Gestaendnis, Bekenntnis [Add to Longdo]
[こくそ, kokuso] Anklage, Klage, Anzeige [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top