ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -吸-, *吸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[吸, xī, ㄒㄧ] to inhale, to suck in; to absorb; to attract
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  及 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 924

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] to breathe; to suck in; to absorb; to inhale, #3,272 [Add to Longdo]
[xī yǐn, ㄒㄧ ㄧㄣˇ, ] to attract (interest, investment etc), #1,565 [Add to Longdo]
[xī shōu, ㄒㄧ ㄕㄡ, ] to absorb; to assimilate; to ingest, #2,550 [Add to Longdo]
[hū xī, ㄏㄨ ㄒㄧ, ] breathe, #2,812 [Add to Longdo]
引力[xī yǐn lì, ㄒㄧ ㄧㄣˇ ㄌㄧˋ, ] attractive force (such as gravitation); sex appeal; attractiveness, #6,097 [Add to Longdo]
[xī yān, ㄒㄧ ㄧㄢ, / ] to smoke, #7,077 [Add to Longdo]
[xī qǔ, ㄒㄧ ㄑㄩˇ, ] to absorb; to draw (a lesson, insight etc); to assimilate, #8,573 [Add to Longdo]
[xī dú, ㄒㄧ ㄉㄨˊ, ] to take drugs, #10,462 [Add to Longdo]
[hū xī dào, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄉㄠˋ, ] respiratory tract, #11,295 [Add to Longdo]
[xī rù, ㄒㄧ ㄖㄨˋ, ] to breathe in; to suck in; to inhale, #11,671 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きゅうしゅう, kyuushuu] (vt) ดูดซับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
血鬼[きゅうけつき, kyuuketsuki] ผีดูดเลือด
います[すいます, suimasu, suimasu , suimasu] (vt) สูบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[すう, suu] TH: สูบบุหรี่  EN: to smoke
[すう, suu] TH: หายใจเข้า  EN: to breathe in
[すう, suu] TH: ดูดเข้า  EN: to suck
[きゅういん, kyuuin] TH: การดูดซับ  EN: absorption

Japanese-English: EDICT Dictionary
い飲み;飲み[すいのみ, suinomi] (n) feeding cup [Add to Longdo]
い殻(P);殻;いがら;がら[すいがら, suigara] (n) cigarette end; cigarette butt; tobacco ashes; (P) [Add to Longdo]
い寄せる;寄せる[すいよせる, suiyoseru] (v1,vt) to draw in; to attract [Add to Longdo]
い込み;込み[すいこみ, suikomi] (n) drawing; suction; intake [Add to Longdo]
い込み口;込み口[すいこみぐち, suikomiguchi] (n) inlet; port; sink [Add to Longdo]
い込む(P);込む;いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P) [Add to Longdo]
い取り紙;取紙[すいとりがみ, suitorigami] (n) blotting paper [Add to Longdo]
い取る;取る;いとる[すいとる, suitoru] (v5r,vt) to suck up; to absorb; to squeeze (money) [Add to Longdo]
い出す;出す[すいだす, suidasu] (v5s,vt) to suck (or draw) out; to aspirate [Add to Longdo]
い上げ;上げ[すいあげ, suiage] (n) suction; sucking [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you mind my smoking here?" "No, not at all."「ここでたばこをってもいいですか」「はい、いいです」
"Do you mind if I smoke?" "Not at all."「たばこをってもかまいませんか」「ええ、かまいません」
"Do you mind if I smoke?" "No, I don't mind at all."「たばこをってもかまいませんか」「ええ、少しも」
"Would you mind me smoking?" "Certainly not."「タバコをってもよろしいですか」「ええ、どうぞ」
"Do you mind if I smoke?" "Not in the least."「タバコをってもよろしいですか」「ええ、結構ですとも」
"Do you mind if I smoke?" "Not at all. Go ahead."「たばこをってもよろしいですか」「結構ですよ。どうぞ、どうぞ」
"Do you mind if I smoke?" "Certainly not."「煙草をってもいいですか」「ええ、どうぞ」
Don't smoke until you're 20 years old.20才になるまでタバコをってはいけない。
The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.アザラシは夜にいっそう頻繁に浮上してくるのだから、熊がアザラシを呼孔のところで捕まえる可能性は夕暮れ以降により高くなるのである。
I think Mr Ashe has just got to have a cigarette.アッシュさんはついタバコをわずにいられないみたいですね。
I don't agree with you smoking.あなたがタバコをうのは感心しない。
I'm surprised to see you smoking; you didn't use to.あなたがタバコをっているのを見てびっくりしました。以前はっていなかったでしょう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い取り紙[すいとりがみ, suitorigami] Loeschpapier [Add to Longdo]
[すう, suu] saugen, einsaugen, lutschen, -rauchen [Add to Longdo]
[きゅうにゅう, kyuunyuu] einatmen, inhalieren [Add to Longdo]
[きゅうしゅう, kyuushuu] einsaugen, aufsaugen, absorbieren [Add to Longdo]
[きゅういん, kyuuin] einsaugen, aufsaugen, absorbieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top