ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -向-, *向*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[向, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] towards; direction, trend
Radical: , Decomposition:   ?  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 146

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang, #100 [Add to Longdo]
[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; path to follow, #1,042 [Add to Longdo]
[zǒu xiàng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, ] trend; to move towards; to head for; strike (geol.), #2,511 [Add to Longdo]
[miàn xiàng, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] to face; to turn towards; to incline to; geared towards; catering for; -oriented; facial feature; appearance; aspect; facet, #3,728 [Add to Longdo]
[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ, / ] trend; tendency; orientation, #4,065 [Add to Longdo]
[xiàng shàng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄤˋ, ] upwards; uplifting, #4,279 [Add to Longdo]
[xiàng qián, ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ, ] forward; onward, #4,334 [Add to Longdo]
[zhuǎn xiàng, ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] change of direction; to change direction, #4,499 [Add to Longdo]
[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, ] all along; the whole time; constantly; earlier; lately, #4,855 [Add to Longdo]
[xiàng wǎng, ㄒㄧㄤˋ ㄨㄤˇ, / ] to yearn for; to look forward to, #7,195 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
かう[むかう, mukau] (vt) มุ่งไป
日葵[ひまわり, himawari] (n) ดอกทานตะวัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
こう意気[むこういき, mukouiki] (n) ความก้าวร้าว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
かう[むかう, mukau] TH: เริ่มที่จะเข้าสู่  EN: to go towards
かう[むかう, mukau] TH: หันหน้าสู่
[むく, muku] TH: เหมาะกับ
[むく, muku] TH: หัน  EN: to face
こう[むこう, mukou] TH: ฟากโน้น
こう[むこう, mukou] TH: ฝ่ายตรงข้าม  EN: opposite side
ける[むける, mukeru] TH: จี้  EN: to point
ける[むける, mukeru] TH: หันเข้าหา

Japanese-English: EDICT Dictionary
いている[むいている, muiteiru] (exp,v1) to be cut out for (e.g. a job); to be suited (to) [Add to Longdo]
い波;かい波[むかいなみ, mukainami] (n) head sea [Add to Longdo]
い風;かい風[むかいかぜ, mukaikaze] (n) head wind [Add to Longdo]
かい(P);い(io)(P)[むかい, mukai] (n,adj-no) facing; opposite; across the street; other side; (P) [Add to Longdo]
かい火[むかいび, mukaibi] (n) backfire (to defend against forest fires) [Add to Longdo]
かい合う;い合う(io)[むかいあう, mukaiau] (v5u,vi) to be opposite; to face each other [Add to Longdo]
かい合わせ[むかいあわせ, mukaiawase] (n) face-to-face [Add to Longdo]
かい合わせる;い合わせる;い合せる;かい合せる[むかいあわせる, mukaiawaseru] (v1) to face; to confront; to be opposite to [Add to Longdo]
かい側;い側(io)[むかいがわ, mukaigawa] (n,adj-no) opposite side; other side; other party [Add to Longdo]
かう(P);う(io);対う[むかう, mukau] (v5u,vi) (1) to face; (2) to go towards; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where is your house?" "It is over there."「あなたの家はどこですか」「それはこうです」
"How far are you going?" "I'm heading for Chicago."「どこまで行かれるのですか」「私はシカゴにかっています」
"Oh let's!" said the little black rabbit and with a hop, skip, and a jump, he sailed right over the little white rabbit's back.「よし、やろう」小さい黒いウサギがいって、ホップ、スキップ、ジャンプと、小さい白いウサギのこうまで飛びました。
"They left for New York, didn't they?" "Exactly."「彼らはニューヨークへけて出発したのでしょう」「そのとおりです」
He leaves Osaka for Tokyo at ten.10時に東京にけて大阪を出発する。
The two lovers sat face to face, drinking tea.2人の恋人は差しかいに座ってお茶を飲んでいた。
My seven-year-old niece said to her brother, I'll tell on you.7歳になる私の姪は彼女の兄にかって、「言いつけるよ」と言った。
Something looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.UFOらしき物体はガクンと方を変え、空のかなたに消えた。
He hurled defiance at me.あいつが俺にかって啖呵を切った。 [M]
A cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.アテネへかう一隻の貨物船が何の痕跡も残さずに地中海で沈没した。
Yours is over there.あなたのはこうにあります。
Give your whole attention to what you are doing.あなたのやっていることによく注意をけなさい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]
[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かう[むかう, mukau] nach...gerichtet_sein, sich_wenden [Add to Longdo]
[むく, muku] sich_wenden (an) [Add to Longdo]
ける[むける, mukeru] wenden [Add to Longdo]
こう[むこう, mukou] die_andere_Seite [Add to Longdo]
[こうじょう, koujou] Aufstieg, Entwicklung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top