ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -名-, *名*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[名, míng, ㄇㄧㄥˊ] name; position, rank, title
Radical: Decomposition: 夕 (xī ㄒㄧ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A name called out 口 to hail someone at night 夕,  Rank: 203

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] name; noun (part of speech); place (e.g. among winners); famous; classifier for people, #108 [Add to Longdo]
[míng zi, ㄇㄧㄥˊ ㄗ˙, ] (a person's) name, #1,403 [Add to Longdo]
[zhù míng, ㄓㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] famous; noted; well-known; celebrated, #1,439 [Add to Longdo]
[bào míng, ㄅㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] enter one's name; apply; sign up, #2,048 [Add to Longdo]
[pái míng, ㄆㄞˊ ㄇㄧㄥˊ, ] a roll of honor, #2,321 [Add to Longdo]
[míng dān, ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] list (of names), #2,953 [Add to Longdo]
[zhī míng, ㄓ ㄇㄧㄥˊ, ] well known; famous, #3,251 [Add to Longdo]
[míng chēng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ, / ] name (of a thing); name (of an organization), #3,602 [Add to Longdo]
[qiān míng, ㄑㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, / ] to sign (one's name with a pen etc); to autograph, #4,151 [Add to Longdo]
[míng pái, ㄇㄧㄥˊ ㄆㄞˊ, ] famous brand, #4,419 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
乗り[なのり, nanori] (n) การประกาศตัว
[なまえ, namae] (n) ชื่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
前を馳せる[なまえをはせる, namaewohaseru] (vt) ได้รับการขนานนามว่า
[めいし, meishi] (n ) นามบัตร
[なまえ, namae, namae , namae] (n ) ชื่อ
[めいし, meishi, meishi , meishi] (n ) นามบัตร
[めいし, meishi] คำนาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
付ける[なづける, nadukeru] Thai: ตั้งชื่อ English: to name (someone)
乗る[なのる, nanoru] Thai: อ้างชื่อ English: to call oneself (name, label, etc)
古屋[なごや, nagoya] Thai: นาโงยา English: Nagoya

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めい, mei] (n) name; reputation; (P) [Add to Longdo]
[めい, mei] (ctr) (1) (hon) counter for people (usu. seating, reservations and such); (n) (2) first name; (pref) (3) (See 探偵) famous; great; (suf) (4) (See コード,学校) name [Add to Longdo]
うて[なうて, naute] (adj-no) notorious; famous [Add to Longdo]
が泣く[ながなく, naganaku] (exp,v5k) to not be worthy of the reputation (e.g. restaurant, Diet member, etc.) [Add to Longdo]
が挙がる[ながあがる, nagaagaru] (exp,v5r) to become famous [Add to Longdo]
が響く[ながひびく, nagahibiku] (exp,v5k) (obsc) to be famous; to be well-known [Add to Longdo]
にし負う[なにしおう, nanishiou] (exp,v5u) (emphatic form of に負う) (See に負う・なにおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name [Add to Longdo]
に負う[なにおう, naniou] (exp,v5u) (See にし負う・なにしおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name [Add to Longdo]
の無い星は宵から出る[なのないほしはよいからでる, nanonaihoshihayoikaraderu] (exp) (id) The worst goes foremost [Add to Longdo]
は体を表す[なはたいをあらわす, nahataiwoarawasu] (exp,v5s) (id) Names and natures do often agree [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What's its name?前は何ですか。
"Dachshund sausage" was a good name for the frankfurter.「ダックスフント・ソーセージ」は、フランクフルターにふさわしい前であった。
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の刺です。追加情報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆国大統領によって署されていた。
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンというの新聞漫画家が野球の試合を見に行った。
I lived more than a month in Nagoya.1か月あまり古屋に居たことがある。
I want to make a person-to person call to 212-836-1725.212ー836ー1725に指通話をかけたいんだけど。
That kind of behaviour affects your honour.ああいう行動は君の誉にかかわる。 [M]
That man is notorious as a gambler.あいつはギャンブラーとしてが通っている。
Irene Pepperberg holds a round tray in front of a parrot she has named Alex.アイリーン・ペパーバーグが、アレックスとづけたオウムの前で丸いお盆を持っている。
Ireland is famous for lace.アイルランドは刺繍で有である。
We associate the name of Einstein with the theory of relativity.アインシュタインというから私達は相対性理論を連想する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Me? No.[CN] - 我第一 Love Bite (2012)
Drifting Emotions is a masterpiece that will leave its mark on history.[JA] 「漂う感情」は 歴史にを残す作です Appeal (2017)
How is it being famous?[JA] (菜々果)どう? 有になってみて Reason (2017)
Yes, like if it caught the eye of an important person.[JA] うん 例えば 誰か著な方の目に留まったり Appeal (2017)
YOUR NAME?[CN] 你的 Evil Feed (2013)
- 634.[CN] - 6 3 4 Erin Brockovich (2000)
John.[CN] 无 Final Shot (2013)
Even on the final page of the novel, we never learn the names of the characters.[JA] (千葉) 小説はそのまま 最終ページを迎え 登場人物の前すら 分からずに終わります Appeal (2017)
The woman named Yuki Kobayashi said she was finished playing with me.[JA] (慎) 小林佑希と乗っていた女は 僕で遊ぶのは終わりだと言った Emotions (2017)
Name.[CN]  Face (2013)
Like if it caught the eye of a prominent person.[JA] 例えば 誰か著な方の 目に留まったり Confrontation (2017)
Thank you for choosing me.[JA] ご指 ありがとうございます Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[めいかん, meikan] directory [Add to Longdo]
[なふだ, nafuda] label, name plate, name tag [Add to Longdo]
[めいしょう, meishou] name, title [Add to Longdo]
称集[めいしょうしゅう, meishoushuu] nomenclature [Add to Longdo]
称変更[めいしょうへんこう, meishouhenkou] name change [Add to Longdo]
称領域[めいしょうりょういき, meishouryouiki] title-domain [Add to Longdo]
称領域[めいしょうりょういきめい, meishouryouikimei] title-domain-name [Add to Longdo]
[なまえ, namae] name [Add to Longdo]
前による代入[なまえによるだいにゅう, namaeniyorudainyuu] assignment by name [Add to Longdo]
前コンテキスト[なまえコンテキスト, namae kontekisuto] naming context [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[な, na] Name, Ruf [Add to Longdo]
[めいじん, meijin] Meister, Virtuose [Add to Longdo]
[めいし, meishi] Visitenkarte [Add to Longdo]
[なまえ, namae] Name [Add to Longdo]
[めいしょう, meishou] Meister, tuechtiger_Handwerker [Add to Longdo]
[めいせい, meisei] Ruhm, Ansehen, guter_Ruf [Add to Longdo]
[めいしょ, meisho] beruehmter_Ort, Sehenswuerdigkeit [Add to Longdo]
[めいきょく, meikyoku] beruehmtes_Stueck, bekanntes_Stueck [Add to Longdo]
[めいあん, meian] gute_Idee [Add to Longdo]
[めいぶつ, meibutsu] beruehmtes_Produkt, Spezialitaet (e.Gegend) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top