ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -各-, *各*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[各, gè, ㄍㄜˋ] individual; each, every; all
Radical: Decomposition: 夂 (zhǐ ㄓˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Walking 夂 and talking 口,  Rank: 209

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gè, ㄍㄜˋ, ] each; every, #167 [Add to Longdo]
[gè zhǒng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] every kind of; all kinds of; various kinds, #415 [Add to Longdo]
[gè dì, ㄍㄜˋ ㄉㄧˋ, ] in all parts of (a country); various regions, #1,310 [Add to Longdo]
[gè jí, ㄍㄜˋ ㄐㄧˊ, / ] all levels, #1,754 [Add to Longdo]
[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, / ] every; various; separately one-by-one, #1,959 [Add to Longdo]
[gè guó, ㄍㄜˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] each country; every country; various countries, #2,318 [Add to Longdo]
[gè lèi, ㄍㄜˋ ㄌㄟˋ, / ] all categories, #2,320 [Add to Longdo]
[gè zi, ㄍㄜˋ ㄗ˙, ] each; respective; apiece, #2,660 [Add to Longdo]
[gè jiè, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ, ] all walks of life; all social circles, #7,306 [Add to Longdo]
[gè zhǒng gè yàng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄜˋ ㄧㄤˋ, / ] various sorts and varieties, #7,954 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かくい, kakui] (n) ทุกๆ คน ทุกๆ ฝ่าย มักใช้ในจดหมาย หรือคำสั่ง
駅停車[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] (n) รถไฟธรรมดา, รถไฟที่จอดทุกสถานี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かっかい, kakkai] แต่ละครั้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かく, kaku] (pref) each; every; all; (P) [Add to Longdo]
々(P);(P);夫れ夫れ(P);夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々;[それぞれ(々;;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(々;;)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P) [Add to Longdo]
の考え[おのおののかんがえ, onoononokangae] (n) individual discretion [Add to Longdo]
[かくい, kakui] (n) everyone; each and every one (of you); ladies and gentlemen; (P) [Add to Longdo]
一部[かくいちぶ, kakuichibu] (n) one copy each [Add to Longdo]
[かくいん, kakuin] (n-adv,n-t) each one [Add to Longdo]
[かくえき, kakueki] (n) every station [Add to Longdo]
駅停車[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] (n,adj-no) train that stops at every station; local train [Add to Longdo]
[かくかい;かっかい, kakukai ; kakkai] (n) each time [Add to Longdo]
[かっかい;かくかい, kakkai ; kakukai] (n) each field; various circles [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Internet is very useful for knowing the circumstances of each part of the world.インターネットは世界地の状況を知るのに、とても役に立ちます。
This study compares the immigration policies of various nations.この研究は国の移民政策を比較するものである。
This train stops at every station from Nakano on.この電車は中野より先は駅に停車する。
In this hospital each nurse attends five patients.この病院では、看護婦は5人の患者の看護を受け持っている。
This train stops at every station.この列車は駅に停車する。
This is just the milk run.これは駅停車です。
Make a sentence with each of these words.これらの語を々使って文を作りなさい。
And the teams competed with each other to try to kick the ball through this hole.そしてチームはゴールを蹴ってこの穴に通そうとして互いに競いあったのです。
Each player on the team has his own bat.そのチームの選手は自めいめいのバットを持っている。
The store has a large stock of wines.その店は種ワインをたくさん在庫している。
The actor's death made big headlines in all the papers.その俳優の死は紙で大見出しで報じられた。
The train calls at every station.その列車は駅停車です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're getting all kinds of offers to do interviews.[JA] 方面からの取材依頼も バンバン入ってきてますし Appeal (2017)
You'll notice I've placed a hat in front of each of you.[JA] 帽子をご用意しました 自に Find This Thing We Need To (2017)
Team.[CN]  It's All Her Fault (2014)
Me![CN] 位! Okja (2017)
When you make a fire, and put children of different nationalities around, you can guess which one is the Armenian.[JA] アルメニア人は今や 世界国にいる 火の周りに 国の子供を集めると アルメニア人は すぐ分かる Barbecue (2017)
Jacob?[CN] 雅 A Simple Plan (1998)
Now there are 17 weight classes, each with an upwards of four different champions.[JA] 現在は17階級で4人の 世界チャンピオンがいて CounterPunch (2017)
- Sure.[CN] 位辛苦了 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
Everybody[CN] 位乡亲父老 Mr. and Mrs. Incredible (2011)
Apiece.[JA] 人に Eastwatch (2017)
You and the other local farmers are just promotional devices for them.[JA] 彼らにとって国の農家は Okja (2017)
Guys.[CN]  Matchstick Men (2003)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おのおの, onoono] jeder, jedes [Add to Longdo]
[かくじん, kakujin] ein_jeder, jeder, jedermann [Add to Longdo]
[かっこく, kakkoku] jedes_Land, alle_Laender [Add to Longdo]
[かくち, kakuchi] jeder_Ort, jede_Gegend, verschiedene_Gegenden [Add to Longdo]
[かくしゅ, kakushu] jede_Art, verschiedene_Sorten [Add to Longdo]
[かくじ, kakuji] ein_jeder, jeder, jedermann [Add to Longdo]
駅停車[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] Nahverkehrszug [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top