ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -司-, *司*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[司, sī, ] to take charge of, to control, to manage; officer
Radical: , Decomposition:   ?  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A person speaking orders 口 and raising their arm, Rank: 278

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sī, ㄙ, ] company; control; surname Si, #4,092 [Add to Longdo]
[gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ, ] (business) company; company; firm; corporation; incorporated, #87 [Add to Longdo]
有限公[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] limited company; corporation, #1,428 [Add to Longdo]
[sī jī, ㄙ ㄐㄧ, / ] chauffeur; driver, #1,884 [Add to Longdo]
[sī fǎ, ㄙ ㄈㄚˇ, ] judicial; (administration of) justice, #2,789 [Add to Longdo]
保险公[bǎo xiǎn gōng sī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] insurance company, #4,266 [Add to Longdo]
航空公[háng kōng gōng sī, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] airline; airline company, #6,386 [Add to Longdo]
子公[zǐ gōng sī, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] subsidiary company; subsidiary corporation, #6,423 [Add to Longdo]
跨国公[kuà guó gōng sī, ㄎㄨㄚˋ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] transnational corporation; multinational corporation, #7,801 [Add to Longdo]
分公[fēn gōng sī, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] subsidiary (company); a filial, #7,955 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しかい, shikai] (n) พิธีกร

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (arch) (See 律令制) office (government department beneath a bureau under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
る(P);掌る[つかさどる, tsukasadoru] (v5r,vt) to rule; to govern; to administer; (P) [Add to Longdo]
[しかい, shikai] (n,vs) chairmanship; leading a meeting; presenter; host; (P) [Add to Longdo]
会者[しかいしゃ, shikaisha] (n) chairman; moderator; toastmaster; master of ceremonies; chairperson; (P) [Add to Longdo]
会役[しかいやく, shikaiyaku] (n) (See 会者) moderator; host; chairman [Add to Longdo]
[しきょう, shikyou] (n) (1) (See 主教) bishop (Catholic); prelate; (adj-no) (2) episcopal; potifical [Add to Longdo]
教区[しきょうく, shikyouku] (n) diocese [Add to Longdo]
教権座[しきょうけんざ, shikyoukenza] (n) the episcopal seat [Add to Longdo]
教座教会[しきょうざきょうかい, shikyouzakyoukai] (n) (See 教座聖堂) cathedral [Add to Longdo]
教座聖堂[しきょうざせいどう, shikyouzaseidou] (n) cathedral [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"God is our salvation," said the priest.「神はわれらの救いである」と祭は言った。
He is buttering up to his boss.あいつ、上にゴマをすってやがる。
If your boss "sacks" you, it means you're fired.あなたの上があなたを「sack」したというのは「解雇された」ということだ。
How do you like your boss's plan?あなたの上の計画はいかがですか。
You're always disagreeing with your boss.あなたはしょっちゅう上とけんかしている。
You ate sushi yesterday, didn't you?あなたは昨日寿を食べましたね。
Which do you like better sushi or tempura?あなたは寿と天ぷら、どっちが好き。
Do you get along with your boss?あなたは上とうまくやっていけていますか。
I did that work on the orders of my boss.あの仕事は上の命令でやった。
He is directly above me.あの人が私の直属の上です。
I'm jealous that you have a good boss.いい上で羨ましいですね。
When it comes to my supervisor he's very inconsistent so we never get any work done.うちの上ときたら、朝令暮改なんだから、仕事がちっとも進まないよ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] DURCHFUEHREN, FUEHREN, VERWALTEN [Add to Longdo]
[しれい, shirei] Kommando, Oberbefehl, Befehl [Add to Longdo]
会者[しかいしゃ, shikaisha] Leiter, Vorsitzender [Add to Longdo]
[ししょ, shisho] Bibliothekar [Add to Longdo]
[しほう, shihou] Rechtspflege, Justiz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top