ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -号-, *号*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[号, hào, ㄏㄠˋ] mark, sign; symbol; number; to call, to cry, to roar
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丂 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 487

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háo, ㄏㄠˊ, / ] roar; cry, #260 [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, / ] day of a month; (suffix used after) name of a ship; (ordinal) number, #260 [Add to Longdo]
[xìn hào, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] signal, #2,364 [Add to Longdo]
[hào mǎ, ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] number, #3,252 [Add to Longdo]
[chēng hào, ㄔㄥ ㄏㄠˋ, / ] name; term of address; title, #5,006 [Add to Longdo]
[hào zhào, ㄏㄠˋ ㄓㄠˋ, / ] call; appeal, #5,504 [Add to Longdo]
[kǒu hào, ㄎㄡˇ ㄏㄠˋ, / ] slogan; catchphrase, #5,579 [Add to Longdo]
[xíng hào, ㄒㄧㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] model number, #6,763 [Add to Longdo]
[biān hào, ㄅㄧㄢ ㄏㄠˋ, / ] number; serial number, #7,622 [Add to Longdo]
[zhàng hào, ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ, / ] account; username, #7,725 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ごう, gou] Thai: หมายเลข English: number
[ごう, gou] Thai: ฉบับที่ English: issue

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);號[ごう, gou] (n,n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) [Add to Longdo]
する[ごうする, gousuru] (vs-s) (1) (See ) to name; to take a second name or alias; (2) to announce; to boast; to declare [Add to Longdo]
[ごうおん, gouon] (n) signal (sound); starting gun signal [Add to Longdo]
[ごうがい, gougai] (n) newspaper extra; (P) [Add to Longdo]
[ごうかん, goukan] (n) -building number [Add to Longdo]
[ごうきゅう, goukyuu] (n,vs) crying aloud; lamentation; wailing; (P) [Add to Longdo]
[ごうぐち, gouguchi] (n) regular production; present model [Add to Longdo]
[ごうしつ, goushitsu] (n) suffix for room numbers [Add to Longdo]
[ごうしゃ, gousha] (n) classifier for naming train cars; (P) [Add to Longdo]
[ごうすう, gousuu] (n) number or size of periodicals or pictures; type size [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The sign '&' stands for 'and'.&という記は、andを指す。
Move along now.<警官の令>立ち止まるな。
Where is Room 105?105室はどこですか。
Please wait in front of Room 213.213室の前でお待ちください。
I'm near the on ramp to 25 north.25線北方面の入り口付近にいます。
Could you bring my breakfast to room 305?305室に朝食をお願いできますか。
Take it to the men in Room 318.318室のお客さんに持って行ってあげなさい。
May I borrow a duplicate key for Room 360?360室の合い鍵を貸していただきませんか。
The following is what he started to think, as he made his way to room 418.418室に行く途中、彼は次のように思い始めました。
Seven is a lucky number.7は縁起のいい番だ。
This is room 839.839室です。
The symbol "X" usually stands for an unknown quantity in mathematics.X記は数学ではたいてい未知数を表す。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give me his phone number.[JA] ニックの電話番を教えて Stalker's Prey (2017)
I'm arriving at base now, Gremlin, but if you could keep an eye on that traffic for me it'd be much appreciated.[JA] 道路の監視を続けてくれたら 助かる どうぞ A13線でパトカー巡回中 ありがとう グレムリン The Widow Maker (2017)
- Signal lights.[JA] - 信 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Do you need to go to the bathroom?[CN] 怎么好像急着上大的小狗 Episode #1.8 (2004)
SPECIAL EDITION Fair in Holstenwall ! For the first time![CN] 【特】 霍斯腾沃尔游园集会 各种从未出现过的展示 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
The shore watched Potemkin tensely and attentively.[CN] 岸上的群众密切关注着波坦金 Battleship Potemkin (1925)
- your National Insurance number.[JA] あなたの国民保険番 Close Encounters (2017)
Membership one, Vincent Swan. You.[JA] 会員番1 ヴィンセント・スワン Sexy Rollercoasters (2017)
Motto according to Leo Trotsky, Russia, during the Revolution[CN] 口来自十月革命期间的里奥. 托洛茨基 Battleship Potemkin (1925)
Then at least give me your number or LINE ID.[JA] じゃあさ せめて 番かLINE教えてよ Choices (2017)
I need that sat phone number now.[JA] わたしはそれが必要 今すぐ電話番を入力してください。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
I don't know![CN] 往马粥街的公车是几 你... Episode #1.7 (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ごう, gou] NUMMER, PSEUDONYM [Add to Longdo]
[ごうれい, gourei] Kommando, Befehl [Add to Longdo]
[ごうほう, gouhou] Gehaltstufe [Add to Longdo]
[ごうがい, gougai] Sondernummer, Extrablatt [Add to Longdo]
[ごうきゅう, goukyuu] laut_weinen, heulen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top