ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

可持续发展

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -可持续发展-, *可持续发展*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可持续发展[kě chí xù fā zhǎn, ㄎㄜˇ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] sustainable development [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This responsible, systems approach to total Earth resource management and processes designed again to do nothing less than take care of humanity as whole in the most efficient and sustainable way could be termed:[CN] 这个系统负责整个地球的资源管理和流程 被设计为 对整个人类照顾周全 以最有效和可持续发展的方式 Zeitgeist: Moving Forward (2011)
What America needs is an environmentally friendly, logistically feasible and economically responsible alternative fuel source.[CN] 美国需要的 {\3cH202020}What America needs 可持续发展的 {\3cH202020}logistically feasible 经济可靠的全新替代型燃料 {\3cH202020}and economically responsible alternative fuel source. Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
you can learn and fall in line with its natural laws and conduct yourself accordingly- invariably creating good health sustainability... or you can go against the current - to no avail.[CN] 相反 它给你一个选择: 你可以学习 根据自然的规律展开行动 始终保持着健康和可持续发展... Zeitgeist: Moving Forward (2011)
Quality of life is becoming more important, the environment, conservation, problems of pollution...[CN] 现今生活质量日益重要 Quality of life is becoming more important, 环境保护 可持续发展 污染治理 the environment, conservation, problems of pollution... The Quality of Life (1981)
starting with securing the integrity of our finite resources moving to make sure we only create the best most strategic goods possible while distributing everything in the most intelligent and efficient way.[CN] 这样就确保了我们的可持续发展 保护了我们有限资源的完整性 也确保了我们只会生产最好 Zeitgeist: Moving Forward (2011)
With that goal of "Maximum Sustainability" understood next question regards our "method".[CN] 会尽力移除所有对人类有损害的事物 这个目标就是"最大化可持续发展" 而下一个问题就是"方法" Zeitgeist: Moving Forward (2011)
for the human population how do we begin the actual process of construction?[CN] 对于整个人类的 "最大化可持续发展"目标 我们如何开始实际的建造过程? Zeitgeist: Moving Forward (2011)
- This is Amanda.[CN] 谈论有机食品和可持续发展 Food, Inc. (2008)
So, a Resource-Based Economy is nothing more than a set of proven, life supporting understandings where all decisions are based upon optimized human and environmental sustainability.[CN] 或是自造孽 自己受 资源型经济只是一个经证明 可维护生活的 所有的决定都基于 改进人类和环境的可持续发展 Zeitgeist: Moving Forward (2011)
Environment, conservation problems of pollution, the future of our children, and our children's children.[CN] 环境保护 可持续发展 Environment, conservation 污染治理 孩子们的未来 problems of pollution, the future of our children, 子子孙孙的未来 都是今天的议题 and our children's children. The Quality of Life (1981)
So, continuing this train of thought regarding logical design- what is next in our equation?[CN] 从而保证每个区域的经济效率 和可持续发展的 那么按照这种逻辑继续下去 Zeitgeist: Moving Forward (2011)
Well the first thing that jumps right out at us is the fact that we need to constantly try and preserve.[CN] 达到最大化的可持续发展? 第一件我们要面对的是 需要不断的尝试和维护 Zeitgeist: Moving Forward (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top