ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -召-, *召*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[召, zhào, ㄓㄠˋ] imperial decree; to summon, to call, to beckon
Radical: Decomposition: 刀 (dāo ㄉㄠ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 1,214

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhào kāi, ㄓㄠˋ ㄎㄞ, / ] convene (a conference or meeting); to convoke; to call together, #1,079 [Add to Longdo]
[hào zhào, ㄏㄠˋ ㄓㄠˋ, / ] call; appeal, #5,504 [Add to Longdo]
[zhào huàn, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] beckon; call, #7,589 [Add to Longdo]
[zhào jí, ㄓㄠˋ ㄐㄧˊ, ] to convene; to gather, #7,630 [Add to Longdo]
[Shào, ㄕㄠˋ, ] surname Shao; name of an ancient state, #10,547 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] to call together; to summon; to convene, #10,547 [Add to Longdo]
[zhào huí, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄟˊ, ] recall, #10,687 [Add to Longdo]
[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview, #26,871 [Add to Longdo]
[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, / ] enlist; draft, #33,869 [Add to Longdo]
[gǎn zhào, ㄍㄢˇ ㄓㄠˋ, ] to rally; to call; to move and inspire; inspiration (e.g. divine inspiration); to impel, #35,339 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
し上がる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)

Japanese-English: EDICT Dictionary
される[めされる, mesareru] (v1,vt) (1) (hon) to do; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to buy; (5) to ride; (6) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (suf,v1) (7) (arch) (hon) honorific suffix used after the -masu stem of a verb [Add to Longdo]
[めし, meshi] (n) summons; call [Add to Longdo]
し換え;し替え[めしかえ, meshikae] (n) change of clothes [Add to Longdo]
し寄せる[めしよせる, meshiyoseru] (v1,vt) to call (someone) to you; to call together; to call to come [Add to Longdo]
し使い;使い;使[めしつかい, meshitsukai] (n) servant; menial [Add to Longdo]
し使う;使う[めしつかう, meshitsukau] (v5u,vt) to employ; to hire (a servant) [Add to Longdo]
し集める[めしあつめる, meshiatsumeru] (v1) to call together [Add to Longdo]
し出す[めしだす, meshidasu] (v5s,vt) to call out; to summon [Add to Longdo]
し上がり物[めしあがりもの, meshiagarimono] (n) food [Add to Longdo]
し上がる(P);上がる;し上る[めしあがる, meshiagaru] (v5r,vt) (hon) to eat; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you eat more?" "No, I had enough."「もっとし上がりますか」「いいえ、じゅうぶんいただきました」
"My lady is in her chamber," said the servant.「奥様は部屋にいらっしゃいます」とし使いは言った。
Why don't you give your seat to that old gentleman?あのお年をした人に席を譲ってあげてはどうですか。
Won't you come in and a cup of tea?おはいりになって、お茶でもし上がりませんか。
Glad you like it.お気にしてよかったです。
How would you like it?お気にしますか。
Please help yourself to any food you like.お好きなものは何でも自由にし上がって下さい。
Help yourself to whatever you like.お好きなものをご自由にし上がれ。
What size do you wear?しもののサイズは?
Have some tea, won't you?お茶をおし上がりください。
Won't you have some more tea?お茶をもう少し御し上がりになりませんか。
Have some tea, won't you?お茶をし上がりませんか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kang Minjoo has avowed her relationship with Chae Yoon today.[CN] 姜敏珠开记者会 Episode #1.4 (2004)
There but for the grace of God.[JA] それは神の思ししだ Alt.truth (2017)
The next time the call comes, go to him.[CN] 下次唤又来了的时候,到他那去 The Mummy (1932)
Cesare...[CN] 凯撒,我在唤你! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Would you like a canapé, Herr Heck?[JA] カナッペし上がりますか ヘクさん? The Zookeeper's Wife (2017)
And I believe that you have in your hut the Scroll of Thoth itself, which contains the great spell with which Isis raised Osiris from the dead.[CN] 而且我相信你小屋里的月神卷轴它本身 就写着伊希斯把奥西里斯从冥界回 的强大的咒语 The Mummy (1932)
"Don't enlist him.[CN] 别募他,对南方而言 The General (1926)
Colonel Julyan called. He's the chief constable of the county.[CN] 卡洛祖兰见 他是国家郡警察局长 Rebecca (1940)
Summon Jon Snow.[JA] ジョン・スノウを喚して下さい The Queen's Justice (2017)
I used the last of my energies to summon you here.[JA] 私は・・・あなたを喚するために 最後のエネルギーを使ってしまった Warcraft (2016)
Teach me the ancient summons, the holy spells I've forgotten.[CN] 赐我古之灵之法,赐我灵言 The Mummy (1932)
Oh, screw the grace of God.[JA] 神の思ししは失敗だ Alt.truth (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
し上がる[めしあがる, meshiagaru] etwas_zu_sich_nehmen, essen [Add to Longdo]
[めす, mesu] (respektvoll,2.Person [Add to Longdo]
[しょうかん, shoukan] (gerichtliche) Vorladung [Add to Longdo]
[しょうしゅう, shoushuu] Einberufung (Parlament) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top