ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -只-, *只*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[只, zhī, ] only, merely, just
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] Simple words 八 coming from the mouth 口, Rank: 97

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] only; merely; just; but, #136 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, / ] but; only, #136 [Add to Longdo]
[zhī, ㄓ, / ] classifier for birds and certain animals, one of a pair, some utensils, vessels etc, #136 [Add to Longdo]
[zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ, ] only, #263 [Add to Longdo]
[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] merely; simply; only; but, #278 [Add to Longdo]
[zhǐ yào, ㄓˇ ㄧㄠˋ, ] if only; so long as, #561 [Add to Longdo]
[zhǐ néng, ㄓˇ ㄋㄥˊ, ] can only; obliged to do sth; to have no other choice, #645 [Add to Longdo]
[zhǐ hǎo, ㄓˇ ㄏㄠˇ, ] without any better option; to have to; to be forced to, #2,730 [Add to Longdo]
不过[zhǐ bù guò, ㄓˇ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] it's just that ..., #3,799 [Add to Longdo]
[zhǐ dé, ㄓˇ ㄉㄜˊ, ] have no alternative but to; be obliged to, #6,838 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. ) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [Add to Longdo]
々;;唯々;唯唯[ただただ, tadatada] (adv) (uk) absolutely; only; emphatic modifier [Add to Longdo]
ならない[ただならない, tadanaranai] (adj-i) (1) (uk) (See ならぬ) unusual; serious; (2) incomparable [Add to Longdo]
の人[ただのひと, tadanohito] (n) man in the street; common (ordinary) person [Add to Longdo]
より高いものは無い;ただより高いものはない;タダより高いものは無い;徒より高い物はない[ただよりたかいものはない, tadayoritakaimonohanai] (exp) (id) Nothing costs as much as what is given to us [Add to Longdo]
管(P);一向;頓[ひたすら(P);ひたぶる(一向;頓), hitasura (P); hitaburu ( ikkou ; ton )] (adj-na,adv) (uk) nothing but; earnest; intent; determined; set on (something); (P) [Add to Longdo]
管打坐;祗管打坐[しかんたざ, shikantaza] (n) shikantaza (zazen meditation in which one focuses on sitting without actively seeking enlightenment) [Add to Longdo]
[しこん, shikon] (conj) (arch) just now [Add to Longdo]
取り;取(io)[ただとり;ただどり, tadatori ; tadadori] (n,vs) getting something for nothing [Add to Longdo]
乗り[ただのり, tadanori] (n,vs) free ride (e.g. on train) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is cool amid confusion.彼は混乱の真っ中にあっても冷静だ。
We are in the heyday of youth.僕らは青春の真っ中だ。 [M]
Tadami is in Minamiaizu in Fukushima; cut off by steep mountains and located on the prefecture border with Niigata.見町は福島県南会津地方にあり、急峻な山を隔てて新潟との県境に位置しています。
Right now I'm training in preparation for the day we set off.今、僕は旅立ちの日に向けて修業中です。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top