ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -叢-, *叢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[叢, cóng, ㄘㄨㄥˊ] bush, shrub; thicket; collection
Radical: Decomposition: 丵 (zhuó ㄓㄨㄛˊ)  耳 (ěr ㄦˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] thick

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, / ] cluster; collection; collection of books; thicket, #10,213 [Add to Longdo]
丛林[cóng lín, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] jungle; thicket; forest; Buddhist monastery, #14,946 [Add to Longdo]
草丛[cǎo cóng, ㄘㄠˇ ㄘㄨㄥˊ, / ] underbrush, #20,634 [Add to Longdo]
丛生[cóng shēng, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄥ, / ] growing as a thicket; overgrown; breaking out everywhere (of disease, social disorder etc), #24,244 [Add to Longdo]
人丛[rén cóng, ㄖㄣˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] crowd of people, #27,296 [Add to Longdo]
花丛[huā cóng, ㄏㄨㄚ ㄘㄨㄥˊ, / ] cluster of flowers; inflorescence; flowering shrub, #31,931 [Add to Longdo]
灌木丛[guàn mù cóng, ㄍㄨㄢˋ ㄇㄨˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] scrub, #43,416 [Add to Longdo]
孔丛子[Kǒng cóng zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄘㄨㄥˊ ㄗˇ, / ] Kong family Master's anthology, collection of fictional debates between Confucius, possibly forged in third century by Wang Su 王肅|王肃, #271,400 [Add to Longdo]
纤维丛[xiān wéi cóng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] fiber bundle (math.), #341,891 [Add to Longdo]
单枞[Dōng cóng, ㄉㄨㄥ ㄘㄨㄥˊ, / ] a class of Oolong tea [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;草;草むら[くさむら, kusamura] (n) clump of bushes; grassy place; thicket; jungle; the bush [Add to Longdo]
雲剣[むらくものつるぎ, murakumonotsurugi] (n) (obsc) (See 天雲剣) Murakumo no Tsurugi (alternate name for Ama-no-Murakumo no Tsurugi; the sword of the Imperial regalia) [Add to Longdo]
時雨;群時雨;村時雨(ateji)[むらしぐれ, murashigure] (n) autumn shower; fall shower [Add to Longdo]
書;双書;総書[そうしょ, sousho] (n) series (of publications); library (of literature) [Add to Longdo]
[そうせい, sousei] (n,vs) dense growth; healthy growth [Add to Longdo]
[そうだん, soudan] (n) collection of stories [Add to Longdo]
氷;そう氷[そうひょう, souhyou] (n) pack ice [Add to Longdo]
立ち;総立ち;群立ち[そうだち(総立ち);むらだち(立ち;群立ち), soudachi ( soudachi ); muradachi ( sou tachi ; gun tachi )] (n) standing in a group; standing up in unison [Add to Longdo]
[そうりん, sourin] (n) Zen monastery [Add to Longdo]
[そうし, soushi] (n) (See 祠・ほこら) small shrine in a thicket [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I afterward sold them to enable me to buy R. Burton's Historical Collections.後にそれらを売って、私はR.バートンの「歴史書」を買うことができたのだった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Playing the role of waiter, they must carefully deliver a full meal, through the tree tops a 100 feet above the jungle floor.[CN] 林任務 選手們將體驗泰國最新潮的餐廳 #MurphysLaw (2015)
She's lying beneath a white stone and a carpet of pretty, red flowers.[CN] 她長眠在白石之下 安息於紅花 The Tomb of Ligeia (1964)
The only women in that region were jungle Indians who carried blowpipes and poison darts.[CN] 唯一的婦女在該地區... ...是林中的印第安人,進行吹管和毒鏢 To Sir, with Love (1967)
Let's get it done, quick. - Seems like a little hectic.[CN] 林飛人 #MurphysLaw (2015)
He lived all alone in the bush.[CN] 以前他獨自一人居住在林里 The Nun's Story (1959)
Gold dust in every clump of brush.[CN] 金沙灑滿每一灌木 Gold dust in every clump of brush. Mackenna's Gold (1969)
The brachial plexus is a network of nerves.[JA] 腕神経は神経の集合体だ Foe (2011)
- Patong Beach.[CN] 我們選擇 #MurphysLaw (2015)
If they can successfully serve their order without dropping anything, their tip will be their clue.[CN] {\pos(119,224)}繞道  #MurphysLaw (2015)
Look for the lake's surface between the trees![CN] 找找湖面,它在樹中間! 差不多快看到了! A Report on the Party and Guests (1966)
There will be no worldly associations in a bush station, in the jungle.[CN] 鳴遠的醫療站沒有完備的工作人員 而且是在林里 The Nun's Story (1959)
- Zipline, you know?[CN] 我們選 #MurphysLaw (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top