ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -取-, *取*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
り扱い上の注意[Toriatsukaijo no chui] (n) Precaution, See also: R. 予防

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[取, qǔ, ㄑㄩˇ] to take, to receive, to obtain; to select
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 又 taking the ear 耳 of a fallen enemy, Rank: 323

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǔ, ㄑㄩˇ, ] to take; to get; to choose; to fetch, #1,153 [Add to Longdo]
[qǔ dé, ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ, ] to acquire; to get; to obtain, #628 [Add to Longdo]
[cǎi qǔ, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ, / ] to adopt or carry out (measures, policies, course of action); to take, #766 [Add to Longdo]
[zhēng qǔ, ㄓㄥ ㄑㄩˇ, / ] to fight for; to compete (for a prize); to struggle, #2,072 [Add to Longdo]
[qǔ xiāo, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠ, ] cancel, #2,300 [Add to Longdo]
[lǐng qǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄑㄩˇ, / ] receive; draw; get, #3,686 [Add to Longdo]
[lù qǔ, ㄌㄨˋ ㄑㄩˇ, / ] to recruit; to enroll, #3,950 [Add to Longdo]
[huò qǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄑㄩˇ, / ] to gain; to get; to acquire, #4,196 [Add to Longdo]
[tīng qǔ, ㄊㄧㄥ ㄑㄩˇ, / ] hear (news); listen to, #5,170 [Add to Longdo]
[tí qǔ, ㄊㄧˊ ㄑㄩˇ, ] to extract; to refine; to withdraw (from a bank or warehouse); to pick up, #5,285 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
り巻く[とりまく, torimaku] (vt) ห้อมล้อม
り敢えず[とりあえず, toriaezu] มีสิ่งที่ต้องทำหรือจัดการหลายอย่าง แต่อย่างน้อยก็เลือกทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน
分け[とりわけ, toriwake] (n, adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เหนือสิ่งอื่นใด, Syn.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
り外す[とりはずす, torihazusu] รื้อ,ถอดออก,แยกออก
締役[とりしまりやく, torishimariyaku] (n) ผู้บริหาร, บอร์ดผู้บริหารบริษัท
りあえず[とりあえず, toriaezu] ก่อนอื่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
り除く[とりのぞく, torinozoku] TH: ขจัดออก  EN: to remove
り除く[とりのぞく, torinozoku] TH: กำจัดออกไป  EN: to take away
れる[とれる, toreru] TH: หลุดออกมา  EN: to come off
れる[とれる, toreru] TH: หายไปแล้ว
れる[とれる, toreru] TH: เอามาได้  EN: to be obtained
れる[とれる, toreru] TH: ตีความ
り組む[とりくむ, torikumu] TH: แก้ไข(ปัญหา)
り組む[とりくむ, torikumu] TH: เข้าคู่กัน
り巻く[とりまく, torimaku] TH: วนเวียน  EN: to surround
り巻く[とりまく, torimaku] TH: ล้อมรอบ  EN: to circle

Japanese-English: EDICT Dictionary
っかえ引っかえ[とっかえひっかえ, tokkaehikkae] (adv,n) alternately [Add to Longdo]
っちめる[とっちめる, tocchimeru] (exp,v1) to take to task; to take it out on [Add to Longdo]
ってつけたよう;って付けたよう;って付けた様[とってつけたよう, tottetsuketayou] (exp) unnatural; out of place; forced or faked (e.g. expression) [Add to Longdo]
って参る[とってまいる, tottemairu] (v5r) (hum) to fetch (something) [Add to Longdo]
って代わる[とってかわる, tottekawaru] (v5r) to supplant; to supersede [Add to Longdo]
って置き[とっておき, totteoki] (n) valued; the best; object set aside or held in reserve [Add to Longdo]
って置く;っておく[とっておく, totteoku] (v5k) to set aside; to keep in reserve; to hold on to [Add to Longdo]
って返す[とってかえす, tottekaesu] (v5s,vi) to return [Add to Longdo]
って来る;ってくる[とってくる, tottekuru] (vk) to fetch; to go and get [Add to Longdo]
っ掛り;っかかり[とっかかり, tokkakari] (n) beginning; clue [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞り引きの場で要求した。
"Would you pass me the salt, please?" "Here you are."「塩をっていただけませんか」「はい、どうぞ」
"Pass me the salt, please." "Here you are."「塩をって下さい」「はい、どうぞ」
"Will you pass me the sugar?" "Here you are."「砂糖をってくれませんか」「はい、どうぞ」
More than 1000 issues are listed on the stock exchange.1000銘柄以上の株が引所に上場されている。
See that dinner is ready by ten.10時までに夕食の準備をしておくようにり計らいなさい。
It was a satisfactory arrangement for fifteen years.15年間は満足しうるり決めであった。
I learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.18歳のとき、自動車の運転を習って、免許をりました。
Give him an inch and he will take a yard.1インチを与えると1ヤードをろうとする。
Did you receive my e-mail of January 10?1月10日付の電子メールを受けりましたか。
I was allowed to take a week off.1週間の休暇をっても良い事になった。
I've won first prize!1等賞をったぞ。 [M]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game [Add to Longdo]
り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an) [Add to Longdo]
り外し可能記憶装置[とりはずしかのうきおくそうち, torihazushikanoukiokusouchi] removable storage [Add to Longdo]
り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
り込む[とりこむ, torikomu] to capture [Add to Longdo]
り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button [Add to Longdo]
り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]
り出し抽象操作[とりだしちゅうしょうそうさ, toridashichuushousousa] fetch abstract-operation [Add to Longdo]
り出す[とりだす, toridasu] to fetch, to retrieve [Add to Longdo]
り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り上げる[とりあげる, toriageru] aufnehmen, annehmen, wegnehmen [Add to Longdo]
り出す[とりだす, toridasu] herausnehmen [Add to Longdo]
り囲む[とりかこむ, torikakomu] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
り巻く[とりまく, torimaku] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
り引き[とりひき, torihiki] Geschaeftsverkehr, Handel [Add to Longdo]
り戻す[とりもどす, torimodosu] wiedererlangen [Add to Longdo]
り扱い方[とりあつかいかた, toriatsukaikata] Behandlungsweise [Add to Longdo]
り扱い注意[とりあつかいちゅうい, toriatsukaichuui] Vorsicht,zerbrechlich! [Add to Longdo]
り扱う[とりあつかう, toriatsukau] behandeln, umgehen, umgehen_mit [Add to Longdo]
り替え[とりかえ, torikae] Tausch, Umtausch, Wechsel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top