ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

发表

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -发表-, *发表*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发表[fā biǎo, ㄈㄚ ㄅㄧㄠˇ, / ] to issue (a statement); to publish; to issue; to put out, #841 [Add to Longdo]
发表演讲[fā biǎo yǎn jiǎng, ㄈㄚ ㄅㄧㄠˇ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] to give a speech [Add to Longdo]
发表声明[fā biǎo shēng míng, ㄈㄚ ㄅㄧㄠˇ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] to issue a statement; to issue a declaration [Add to Longdo]
联合发表[lián hé fā biǎo, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄈㄚ ㄅㄧㄠˇ, / ] joint statement; joint announcement [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I reviewed the film in National Review.[CN] 当时我在《国家评论》上发表了影评 Life Itself (2014)
There was a persistent need, not only to write, but to publish.[CN] 我一直有这种需求 不仅是写作 还要发表 Life Itself (2014)
What do you mean? Do you want a story or don't you?[CN] 什么意思 你不想发表文章 Rob the Mob (2014)
The next day, a blog post turned up where he wrote, in a very heartfelt way, about his own aunt who kind of gave him the gift of art and film as well.[CN] 第二天 他发表了博客 里面写道 很诚挚的文章 写他自己的阿姨 Life Itself (2014)
Awesome God became the number one song in Christian radio the week it released in 1988 or so they told me.[CN] 有威严的上帝 成为了第一大歌 在基督的收音机这 它在 1988 年发表的星期 左右,他们告诉我。 Ragamuffin (2014)
Yeah, there's really nothing on net yet, just... just this press release, and...[CN] 现在网上没有太多的消息 只有这篇报道发表 Clouds of Sils Maria (2014)
And then he will say, and they will nod like this and go away.[CN] 然后他会发表看法 人们频频点头然后走开 Life Itself (2014)
Hush! I am in the midst of a grand soliloquy, here.[CN] 安静 我正在发表伟大演说 The Fault in Our Stars (2014)
A novel in weekly installments.[CN] 在周刊发表小说 Life Itself (2014)
Would anyone else in the group like to speak to that?[CN] 谁想针对这点发表意见? The Fault in Our Stars (2014)
Roger, anticipating the Internet, or recalling daily journalism, was filing stories all through the festival.[CN] 罗杰首先开始利用互联网 或者说回到日报记者模式 整个电影节期间都在发表文章 Life Itself (2014)
to embarrass him and now we see that he's this... 'published' author, this evil, monstrous wife-threatening published author--[CN] ,有意为难他,现在我们看到 他是这 ,"出版"的作者,这个邪, 滔天的妻子威胁 发表author Hit by Lightning (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top