ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

发生

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -发生-, *发生*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发生[fā shēng, ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] to happen; to occur; to take place; to break out, #240 [Add to Longdo]
发生[fā shēng lǜ, ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄩˋ, / ] rate of occurrence, #8,322 [Add to Longdo]
发生[zài fā shēng, ㄗㄞˋ ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] reoccur [Add to Longdo]
形态发生[xíng tài fā shēng sù, ㄒㄧㄥˊ ㄊㄞˋ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, / ] morphogen [Add to Longdo]
胚胎发生[pēi tāi fā shēng, ㄆㄟ ㄊㄞ ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] embryogenesis [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now they're in the cooler, nothing else.[CN] 一切正常 这个结局很合理 再也没事发生 Série noire (1979)
What happened?[CN] 发生什么了 Série noire (1979)
When did all this happen?[CN] 什么时候发生的? Pirates of the 20th Century (1980)
"even though there was no fire.[CN] 把他们从睡梦中惊醒, 哪怕并没有发生火灾。 Tema (1979)
I don't want you to go home thinking that was your fault, man, because I mean things can happen and a guy can freeze in a situation like that, you know.[CN] 我不想让你回家时觉得是你的错 我是说这事可能发生 一个人这种情况下可能僵住 Don't Go in the House (1979)
What happened Sunday night?[CN] 周日晚上发生了什么 Série noire (1979)
What's going to happen?[CN] 会发生什么? What's going to happen? Open Government (1980)
Watergate happenedin America, Bernard![CN] 水门事件发生在美国 伯纳 Watergate happenedin America, Bernard! Jobs for the Boys (1980)
Something else happened.[CN] 还有其他事儿发生 Série noire (1979)
What happened?[CN] 发生什么了? Tema (1979)
What happened.[CN] 发生什么了? Tema (1979)
- Is anything wrong?[CN] - 发生什么了么? Tema (1979)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top